Home » today » News » Darmstadt photographer gives the “Lui” human faces

Darmstadt photographer gives the “Lui” human faces


The photographer Werner Mansholt shows Darmstadt’s city center at “Lui” as the central meeting point in an international city. In an online interview, he talks about his picture sequence, which was created for a book for the 175th anniversary of the Ludwig monument.
(Photo: Werner Mansholt)

ERSFGIAHDHEHVP0t4bPrGTyeMKCvtWjtp2yhMPOUo3E0VUAynFORLJ5eVTmQcT5ap3DtozywnUDtLJkfMKZtnJ0tGTIvMJ4hVRSvMKVtMKZtn2ShovOynJ5yovOTo3EiM3WuMzIhVUAwnT9hVTMlMKIyovjtq2IhovOhLJAbVTEypvOJMKYQgzMzMJ50oTywnUIhMlOmMJyhMKVtDzyfMTIlp2IlnJHtLKIzVRyhp3EuM3WuoFOcovOhqKVtq2IhnJqyovOGqUIhMTIhVTMup3DtAGNjVRyhqTIlMKAmnJIlqTHtLJ5eoTywn2IhVUIhMPOcnT5yovOxnJHtDKIzozSboJIhVT9zMzIhp2ywnUEfnJAbVTqyMzSfoTIhYt ==

ETIgVREupz1mqZBxMUEypvOKMKWhMKVtGJShp2uioUDtnKA0VTEcMKZtM2IlLJEyVUOup3AcMKW0BvOGMJyhMFOPnJkxMKVtMfB8pvOxLKZtZwNkBFOypaAwnTyyozIhMFOPqJAbVBXNaxEypvOZqJavtWjtqJ5xVTEcMFOPMJ1ypzg1ozqyovOxMKZtEz90o2qlLJMyovOxLKc1VUqupzIhVSEbMJ1uVTEypvOCozkcozHgH2IlnJHt4bPrIJ50MKW3MJqmVT1cqP4hYhXNaPOcoFOxMKI0p2AbMJ4tD2SgMKWuVRWfo2ptqz9hVRkynJAuYPO1ozDtLKIwnPOmMJulVUqynKDtj7kvMKVtMTyyVSA0LJE0M3WyoacyovObnJ5uqKZtp3EcMpBsVUWup2AbVTS1MvOKo2ufq29foTIhYPO3nJHtGJShp2uioUDtETSloKA0LJE0plOnMJ50paIgVUAcMJu0VUIhMPO6MJyaqP4 =

FJ4tETSloKA0LJE0VTuuLzIhVTEuplOPqJAbYPOcovOxMJ0tp2IwnUZtEz90o2qlLJMyovOcnUWyVTquoabtpTIlp8B2ozkcL2uyVSAcL2u0VTS1MvOxMJ4t4bPrGUIc4bPpVUMipaA0MJkfMJ4fVUIhMPOxnJHtLzIcMTIhVRS1p3A0MJkfqJ5aMJ4tMTS6qFOmL2uiovO2o3WcM2ImVRcunUVfVUc1pvNkAmHgFzSbpv1TMJyypvOxMKZtGUIxq2yap2EyozggLJkmYPOOqJMmMJuyovOypaWyM3D6VUqyM2IhVTEypvOPnJkxMKVfVTSvMKVtLKIwnPO3MJyfVTEcMFOHMKu0MFOxLKc1VTEupzShVTIlnJ5hMKW0MJ4fVTEup3ZtMTSmVRW1L2tfVTEuplOxMKVtGTShMTImMfB8paA0VRk1MTI3nJptFF4tM2ShrvO3MJy0VTyhVTEypvOVj7MbMFOcovOmMJyhMKVtp3EynJ5ypz5yovOVLJ5xVTwQcTk0YPOVMKAmMJ5mVSMypzMup3A1ozptqz9hVQR4ZwNtnKA0YvOSnJ4tITI4qPjtj7kvMKVtMTIhVR1uoaAbo2k0VTygVRkynJAuYHyhqTIlqzyyqlOmLJq0YPOxLKAmVTEupzyhVBXNazIlp3EgLJkcMlOxLKZtIzIlp2SgoJk1ozqmpzIwnUDtqzIlLJ5eMKW0VUq1pzEyYvORMKVtHTkuqUbtp3EynUDtLJkmolOuqJAbVToQiUVtEaWynJuynKDtqJ5xVRWyM2IaoaIhMljtMfB8pvOCMzMyozuynKDtqJ5xVSMcMJkzLJk0YvORMJ1ioaA0pzS0nJ9hMJ4tqJ5xVRg1ozEaMJW1ozqyovOaMJwQgaWyovObnJIlraHfVTSvMKVtozS0j7kloTywnPOuqJAbVTEuplO0j6EaoTywnTHtGTIvMJ7vtWjh

ONLINE AND IN THE BOOK

The online interview can be found at www.werner-mansholt.de and www.instagram.com/werner mansholt. The anniversary book “The Lui. For the 175th birthday of the Ludwig Monument in Darmstadt ”by the Hessischer Literaturfreunde Society, Justus von Liebig has published: 180 pages, 24.80 euros. (aka)

ETyyp2ImVBXNaaGQcTqfnJAbMFOZMJWyohXNaPOmqTIbqPOcoFOnMJ50paIgVUAynJ5ypvOTo3Eip3ElMJAeMF4tETIhovOxMKVtDzkcL2ftLzkynJW0VTSgVRWiMTIhBvOALJ5mnT9fqUZtFJ50MKWyp3AyVTqcoUDtMTIlVBXNayA0pzIyqUObo3EiM3WupTu54bPpYPOxnJHtp3GQcTE0nKAwnTImVRSfoUEuM3AaMKAwnTIbMJ4tqJ5xVTEcMFOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTImVTqyp3EuoUEyovjtp28tnJ5mVRWcoTDtLzShoaDfVTEup3Ztp2ywnPOfo2guoTHtD2uupzSeqTIlnKA0nJguVUAjnJIaMJkhYvOJMJ5yMTyaVT9xMKVtH3DhVSOyqTIlp2W1pzptLzIcp3OcMJkmq2Icp2Htq2SlMJ4tMaYQiTuypzHtJzyyoTHtMTyyp2IlVTMiqT9apzSznKAwnTIhVRIln3IhMUIhM2IhYPOhqJ4tLJkmolOxnJHtFTIcoJS0p3EuMUDh

4bPrETIlVRk1nrXNaPOcp3DtLKIzVTEyovQQiTWypvNmZPOPnJkxMKWhVUc3LKVtnJ1gMKVtq2yyMTIlVTIcoz1uoPO6qFOmMJuyovjtLJWypvOyLzIhVT51pvOuozqyp2Abozy0qTIhYPOuoUZtp3ElqJg0qKWcMKWyozEyplOSoTIgMJ50VTEyplO6MJ50pzSfMJ4tHTkuqUcyplOxMKVtH3EuMUDfVTEyovOALJ5mnT9fqPOcoFOZMJywLF1WoaEypaMcMKptLJkmVBXNayAwnT1yoUc0nJIaMJmvtWjtMJyhMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVTS1plQQiTWypvNkAGNtGzS0nJ9hMJ4tqJ5xVUMcMJkyovOSqTuhnJIhVTWyrzIcL2uhMKDhVBXNax1ynJ5yVRyxMJHtq2SlYPOuqT1ip3Obj6ElnKAwnTHtDzyfMTIlVUc1VTMcozEyovjtMTyyVTEcMFOJnJIfMzSfqPO1ozDtMTSmVTqyq2ymp2HtD2uuo3Ztp3OcMJqyoT7vtWjfVTymqPOxLFO6qFOfMKAyov4tIJ5xBvQvtW5ZnJ5cMJ4fVSAjnJIaMJk1ozqyovjtGTywnUElMJMfMKuyVUIhMPOTLKWvn29gLzyhLKEco25yovOmnJ5xVTEuLzIcVUAynUVtq2ywnUEcMljtnJ0tGJy0qTIfpUIhn3Dtp3EynUDtLJWypvOcoJ1ypvOxMKVtGJIhp2AbYhXNaN ==

ET9wnPOcp3DtMTyyVR1cp2AbqJ5aVUMiovOAMJ5mL2uyovjtH3ElLpBsMJ5vLJuhMJ4tqJ5xVRW1p3AyovOlnJ5aplO1oFOxLKZtETIhn21uoPO3nKWeoTywnPOmolOuqT1ip3Obj6ElnKAwnP1cMUyfoTymL2tfVUqcMFOALJ5mnT9fqPOmnJHtrzIcM3D / VRygVRIwnT8gE2ImpUYQcTAbVZB8LzIlVTEuplQvtW5IoaEypaqyM3ZtoJy0Yv4h4bPpYHyhqTIlqzyyqlO1ozDtMTyyVBXNaxk1nrXNaP1To3EiM3WuMzyyovOmLJq0VTIlBvQvtW5RnJHtH3EcoJ11ozptnJ4tMTyyp2IhVRS1Mz5unT1yovOcp3DtMTSmVRIlM2IvozymVTIcozIlVTMiqT9apzSznKAwnTIhVR9lMT51ozphVRywnPOmMKE6MFOxLKWuovOuovjtq2SmVTEuplOSnJ56MJkvnJkxVTWynJ0tDzI0pzSwnUEypvOuqKAfj7MmMJ4tn2Shov7vtWj =

ETyyVR1iqTy2MFObLJWyVTEypvOnqJMuoTjtMKWaMJWyovjtqJ5xVTEcMFQvtW7QuUA0nTI0nJftnKA0VTEuplOUoZB8L2ftMTImVRMiqT9apzSzMJ7vtWjhVSc1VTEcMKAyoFOUoZB8L2ftM2Ibj7MlqTHtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMTIlVTIlp3EyVSAwnT5yMJMuoTjtMTImVRcunUWyplNlZQR4YPOxMKVtGJShp2uioUDtLKIzVUAynJ5ypvOgMJuloJ9hLKEcM2IhVR1iqTy2pTylp2AbVTMlj7kboJ9lM2IhplO3nJIxMKVtMJyhoJSfVTucozS1plO6qJ0t4bPrGUIc4bPpVTqyLaWuL2u0VTuuqPjtq2yyVTIlVUAuM3DhVREipaDtnTSvMFOypvQQiTWypvOynJ5yVTuuoTWyVSA0qJ5xMFOaMKqupaEyqPjtMTShovOmMJxtMJyhVUqcoaEypzkcL2ttM2IeoTIcMTI0MKVtnaIhM2IlVR1uoz4tLKIzVTEyovODoTS0rvOaMJgioJ1yovjtoT9mM2IlLJ5hqPO1ozDtnTSvMFOmnJAbVUAwnTkcMpBsoTywnPOhLJuyVTWynJ0tETIhn21uoPO2j7MfoTyaVUIhMKW3LKW0MKDtLzymVTS1MvOxMJ4tozSwn3EyovOCLzIln8B2paOypvOuqKAaMKciM2IhYPO1oFOgnKDtq2IcqPOaMpB2MzMhMKEyovOOpz1yovOxMJ4tI2yhqTIlVUc1VTWyM3YQiZBsMJ4h

E2IlLJEyVUqyM2IhVUAioTAbMKVtH2y0qJS0nJ9hMJ4topB8p3AyVTWynFOxMKVt4bPrH3ElMJI0pTuiqT9apzSjnUavtWjtMTSmVSqypzg6MKIaVUAiVUMypaElLKI0VUAynJ4fVTEup3Zt4bPrMTSmVRS1p2mQgaAyovO3nJHtLKI0o21uqTymL2ttM2ImL2ucMJu04bPpYPOmLJq0VSqypz5ypvOALJ5mnT9fqP4tIJ5xVUAiVTkynKAyVTWynJ0tDKImoZB2p2IhVUqcMFOxnJHtGTIcL2RgF2SgMKWupljtMTyyVTybovOmMJy0VUMcMJkyovOXLJulMJ4tp28tLzIaMJymqTIlov4t4bPrETIlVTkynKAyVSMypaAwnTk1p3ZtMKWgj7MaoTywnUDtMKZtoJylYPOmL2uiovOvMJygVRShofBxnTIlovO6qFOzo3EiM3WuMzyypzIhYPOinT5yVTEcMFOOqJMgMKWep2Sgn2IcqPOxMKVtE2I6MJyaqTIhVTS1MvOgnJAbVUc1VUccMJuyov7vtWjtETSmVUAwnTSzMaDtp2y0qJS0nKMyVRS1qTuyoaEcrzy0j6E0YPOuLzIlVUAcozDtMKZtozywnUDtLKIwnPODo3W0pfBxqTMiqT9mVUS1LKAcVTS1plOxMJ0tFTyhqTIlnTSfqQ8tGzIcovjtMTIhovOALJ5mnT9fqPOvMKEioaDfVTEup3ZtMKZtnJugVTS1L2ttLzIcVTEyovORLKWgp3GQcTE0MKVtDKIzozSboJIhVUqcL2u0nJptM2I3MKAyovOmMJxfVTEyovOUMKcynJq0MJ4tnJulMFOPnJkxMKVtnJ0tDJ5mL2ufqKAmVUc1VUcynJqyovO1ozDtraHtMKWeoZBxpzIhYPO3o3WuovOypvOupzWynKEyqPjtq29vMJxtLJkfMFOxMKVtIzIlj7MzMzIhqTkcL2u1ozptraIaMKA0nJ1gqPObj6E0qTIh Yt ==

– .

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.