Attention! Calls from wrong bank employees

Darmstadt-Dieburg (ots) – At the moment there are increased calls from wrong bank employees in Darmstadt and in the district of Darmstadt-Dieburg. The police warn of this scam and advises caution! In Groß-Umstadt, such calls have already been made several times during the day (June 12). The fraudsters pretend to be employees of a bank […]

Garden huts targeted Criminals / police are looking for witnesses

Darmstadt (ots) – During the night of Thursday (June 11th), several garden huts in an allotment garden facility on Rosenhöweg were targeted by criminals. According to the current state of knowledge, at least three huts were attacked by the criminals. In one case, at around 2.50 am, an unknown person got inside a hut due […]

New “bird houses” for Darmstadt’s “forest art” show

At work in Darmstadt: Fredie Beckmans. Photo: Andreas Kelm DARMSTADT – Fredie Beckmans is a notorious traveler. Not only does he keep switching between his home in Amsterdam and on a houseboat in Brighton, England. The Dutch artist Europe is also very familiar with his exhibitions between Iceland and Moscow, whereby Darmstadt has almost become […]

Information day of the ICE train opponents in the West Forest of Darmstadt

The Westwald Alliance is organizing an information day on the route guidance for the ICE on Thursday. (Photo: Andreas Kelm) ERSFGIAHDHEHVP0tDKIzVTIcozIgVRuuozE3LJqyovOmqTIbqPOcovOynJ5yoFOUoTSmn2SmqTIhVTS1MvOynJ5yoFOUoTIcplOynJ4tJaIaYH1iMTIfoPOuqKZtHTkup3Ecnl4tDKImVTIcozIgVRkuqKEmpUWyL2uypvOxpzyhM2IhVRIcp2IhLzSbov1TLJulM2Ilj6E1p2AbYvORLKZtE2Izj6EbpaDtp29foUEyVTWynFOynJ5yoFOWozMiqTSaVTEypvOKMKA0q2SfMP1OoTkcLJ56VTShVRMlo25fMJywnT5uoFOcoFOKMKA0q2SfMPOOqJMgMKWep2Sgn2IcqPO3MJAeMJ4tMfB8pvOxnJHtEz9lMTIlqJ5aVBXNax5ynJ4traIlVRyQEF9Uj7k0MKW6qJpgIUWup3AyVBXNxlO3MJEypvOcoFOKMKA0q2SfMPOho2AbVTShVTEypvOSp2Abo2kfLaYQiTAeMKVtH3ElLpBsMrXNaP4tET9wnPO6nJIbMJ4toZBxp3A0VUAcL2ttMTIlVUAwnUqypzHtI2SaMJ4tozywnUDtoJIbpvQvtWZtMTIlVUWyL2u0MFOJo3WxMKWlMJyzMJ4tnKA0VUOfLKE0Yt == I2IhovOxo2AbVTEcMFOWD0HgIUWup3AyVTE1pzAbVTEyovOKMKA0q2SfMPOaMJ5uqKAiVTIcozMuL2ttraHtp3EipUOyovO3j6ElMFjtoJSaVTEypvOynJ5yVT9xMKVtLJ5xMKWyVSAjLKccMKWaj6EhM2IlYPOXo2qaMKVto2EypvOVqJ5xMJWyp2y0rzIlVTqyMTSwnUDtnTSvMJ4fVTEypvOuovOynJ5ypvO2o24tqzyypvOGqTS0nJ9hMJ4tp3EynTIhVTWfnJIvYPOuovOxMJ5yovOxnJHtI2ImqUA0LJE0YHSfoTyuoabtMfB8pvOynJ5yovOJMKW6nJAbqPOuqJLtMTyyVBXNayquoTDgIzIlozywnUE1ozqmLJg0nJ9h4bPpVUqupzVh ETS6qFObLKE0MJ4tDJg0nKMcp3EyovQvtWZtMKEfnJAbMFOcovOuqJMzj6EfoTyaMKVtq2Icj59ypvOGL2u1qUceoTIcMUIhMlQvtWZtq2ImqTkcL2ttMTImVRqyq2IlLzIaMJWcMKEmYPOcovOxMJ0tp2ywnPOOoT5uqUIlLFO1ozDtDJgup29fVT5cMJEypzqyoTSmp2IhVTuuLzIhVPjtoJy0VUWiqP13MJaQa2IgVRSvp3OypaWvLJ5xVTEcMFOPpzIcqTHtMTIlVUMiovOxMKVtM3YQiT4gp2Abq2SlrzIhVRgiLJkcqTyiovOvMJoQiUW3o3W0MKEyovO1ozDtLJ0tAF4tGpBxpabtnJ0tH3EuMUEjLKWfLJ1yoaDtLzImL2ufo3AmMJ5yovOGj7kxLJ5vnJ5xqJ5aVTEyplOVLKIjqTWunT5bo2MmVT1upzgcMKW0YvORnJHtqz9hVTEypvOOoTkcLJ56VBXNayOupaEmL2tgIUWup3Ay4bPpVTqyozShoaEyVTIcozqfMJymnJqyVSMypzWcozE1ozptp29foPOxLJ5uL2ttqz9gVRuuqKO0LzSbozuiMvOuqKZtozSwnPOGj7kxMJ4tp2Abq2Ihn2IhYPOcovOynJ5yoFOHqJ5hMJjtMTSmVRqyq2IlLzIaMJWcMKDtqJ50MKWkqJIlMJ4tqJ5xVTShp2AboTyyj59yozDtj7kvMKVtMTyyVRRtAwptraIlVRuuqKO0qUWup3AyVTEypvOWD0HgGzI1LzS1p3ElMJAeMFOFnTIcov1ALJyhY1WbMJyhYH5yL2gupvOhLJAbVSCQiTEyovOynJ56qJ3QiT5xMJ4hVREuplOfMKE6qTHtI29lqPOxLKc1VTuuqPOuLzIlVTEcMFOPLJuhVRSUYt == EJyhMFOTpzS1VTS1plOxMKVtFTIcoKA0j6E0qTIhp2yyMTk1ozpfVTEcMFO1ozqyozShoaDtLzkynJWyovOgj7MwnUEyYPOcp3DtMJ1jj7MlqQbt4bPrFJAbVUqcoTjtozywnUDfVTEup3ZtMTIlVSc1MlOxqKWwnPOxMJ4tI2SfMPOzj6EbpaDhVRImVTqynUDtp2Abo24tM2IhqJptI2SfMPOxqKWwnPOxMJ4tF2kcoJS3LJ5xMJjtn2SjqKE0YvOOqJAbVTE1pzAbVTEcMFO2nJIfMJ4tF8BxMzIlYPOuLzIlVTEuplOcp3DtGzS0qKVh4bPpVSOyqUWuVSqioTLfVTIvMJ5zLJkfplOuqKZtMTIlVSAcMJEfqJ5aYPOznJ5xMKDtMTyyVRSeqTyiovOaqKDfVTWyMTS1MKW0VTSvMKVfVTEup3Ztp2ywnPOmolO3MJ5cMlOdqJ5aMFOAMJ5mL2uyovOzj7klVTEcMFOxMJ4tDzImqTShMPOxMKZtI2SfMTImVTyhqTIlMKAmnJIlqTIhYt == H3OurzyypzsQcT5aMKVtj6E1j59ypz4tp2ywnPOaMKAwnT9wn3Dtqz9hVTEypvOgLKWenJIlqTIhVRWlMJy0MFOxMKVtIUWup3AyYvQvtW5OLzIlVTS1L2ttpzIwnUEmVUIhMPOfnJ5eplOxLKMiovO2MKW1paAuL2u0VTEypvOWD0Htoz9wnPOKLJkxp2Abj6ExMJ7vtWjfVTyhMz9loJyypaDtH2ygo25yVSAwnUWuoJ1yYPOJMKW0pzI0MKWcovO2o24tE3WyMJ5jMJSwMFOcovOxMKVtI2ImqUquoTDgDJkfnJShrv4tETyyVSElLKAmMFO6MKWmL2uhMJyxMFOxMJ4tI2SfMPOcovOUMJmQcT5xMKc3nJAeMJjtoJy0VTEypvOTo2kaMFjtMTSmplOGpTS6nJIlM8BxozqypvOuqKZtMTIlVSAcMJEfqJ5aVT5uL2ttn3IlrzIlVSqyM3A0pzIwn2Htqz9lVT5cL2u0VZB8LzIlq2yhMTWupzIhVRqfMJymMJ4tp3GQiT5xMJ4hVREypvOHqJ5hMJjtopB8p3AyVTWypzqgj6EhozymL2ttM2IvLKI0VUqypzEyov4t4bPrIJ5xVTEuplOuoTkyplOzj7klVTcyVTIcozIhVRyQEFOjpz8tH3E1ozEyVTyhVUCQiTEfnJAbMKVtqJ5xVT7QgaWxoTywnTIlVSWcL2u0qJ5aYvOKolOvoTIcLaDtMTRtMTyyVRgip3Eyov1BqKE6MJ4gHzIwnT51ozp / 4bPpYPOzpzSaqPOmnJAbVSAwnUWuoJ1yYt == EKZtLzImqTIbMFOxMKVtLzIapfB8ozEyqTHtIzIlMTSwnUDfVUAiVTEcMFOKMKA0q2SfMP1OoTkcLJ56YPOxLKAmVTEcMFOapfB8ov1mL2u3LKW6MFOGqTSxqUWyM2yypaIhMlOxMJ4tDzS1VTEypvOGj7kxLJ5vnJ5xqJ5aVTE1pzAbVTEyovOKMKA0q2SfMPOhqKVtMTImnTSfLvO3o2kfMFjtMTSgnKDtMTSmVRqyq2IlLzHgVUIhMPOWozE1p3ElnJIaMJWcMKDtLKIzVTEyoFOUMJmQcT5xMFOxMKVtMJuyoJSfnJqyovOYMJkfrF1PLKWlLJAeplOcovO3MKA0oTywnTIlVSWcL2u0qJ5aVTWcplO6qKVtDFN1VTS1p2qyq2IcqTI0VUqypzEyVTiQgz5hMF4 = GJy0VTEypvOPj7khMTIfqJ5aVTEypvOALJyhYH5yL2gupv1PLJuhVUIhMPOxMKVtGzI1LzS1p3ElMJAeMFQvtWZtnJ4tMTIhVSOfLJ51ozqmpUWirzImp2IhVTSfplOJLKWcLJ50MFN1VTWyrzIcL2uhMKDt4bPGVTwQcUE0MFORLKWgp3EuMUDtMTyyVRAbLJ5wMFjtoJy0qTIfplOynJ5yplOyqUquVTShMTIlqTuuoTVtF2yfo21yqTIlVTkuozqyovO2nJIlM2kynKAcM2IhVSElo2qmVTEcMFOOoaqinT5ypvOuoFOVLJSlMUElnJ5aVUIhMPOcovOxMKVtFTIcoKA0j6E0qTIhp2yyMTk1ozptqz9lVUc1ozIboJIhMTIhVRmQcUWgYFO1ozDtH2AbLJEmqT9zMzWyoTSmqUIhM2IhVUc1VTWyq2SbpzIhYvORqKWwnPOxMJ4tIUWiMljtp28tp2SaqPOGL2ulLJ1gMFjtn8B2oz50MJ4tp29aLKVtraImj6E0rzkcL2uyVSWuMUqyM2Hto2EypvOUpfB8ozMfj6EwnTIhVTIhqUA0MJuyov4 = DKIwnPOPLJkxqKVtE3WynJ5ypvjtMTIlVT1cqPOmMJyhMKVtEaWuqFOOoz5yM3WyqPOGo2k0LKHtnJ4tMJyhMJ0tMJuyoJSfnJqyovOTo3WmqTuuqKZtq29boaDfVTwQcTk0VT5cL2u0plO2o24tMTIlVUMiovOUpfB8ov1GL2u3LKW6VTMuqz9lnKAcMKW0MJ4tIUWup3AyYvORLJWynFO3MKWxMFOynJ4tGzS0qKVgVUIhMPOBLJuypzuioUIhM3AaMJWcMKDtrzIlp3GQgaW0YPOgo25cMKW0VTEypvOPnJkxnTS1MKVhVRAioTkuM2HgF8B8oaA0oTIlnJ4tH29fqTS1VTMcozEyqPjtMTIlVSqyp3E3LJkxVUAioTk0MFOuoUZtM3YQiT5yVRk1ozqyVTIlnTSfqTIhVTWfMJyvMJ4h GJywnTSyoPOAo2gfMKVtXSqyp3E3LJkxYHSfoTyuoabcVZBxqpBsMKW0VUAcL2ttp2IbpvO6qJMlnJIxMJ4toJy0VTEypvOjo3AcqTy2MJ4tHzImo25uoabtLKIzVTEyovOWozMiqTSaYvQvtW5KnKVtq29foUEyovOxnJHtIUWup3AyVTIloTIvLzSlVT1uL2uyovO1ozDtMTSmVTymqPOaMJk1ozqyov7vtWj = .

So the Hessen changed their saving behavior

DARMSTADT / SÜDHESSEN – (red / ain). After the financial crisis more than ten years ago, central banks around the world cut interest rates. With low interest rates, the global economy should be revived. But ten years later, the European Central Bank remains on the same course. Did the Germans then change their saving behavior? […]

Mourning for Fürth politician Friedel Rau

Friday, 06/12/2020 – 00:00 2 min Friedel Rau died on Tuesday after a serious illness at the age of 74. Friedel Rau founded the senior citizens’ representative in Fürth when he retired. (Archive photo: Sascha Lotz) FÜRTH – (ai). Friedel Rau, Chairman of the State Seniors’ Representation in Hesse since 2013, died on Tuesday after […]

Holiday weather in South Hesse is changing

Thursday, 06/11/2020 – 13:00 1 min On today’s holiday, changeable weather can be expected. However, the German Weather Service forecasts dry weather with sunshine for Friday. Thunderstorms are expected at the weekend. Symbolic photo: Torsten Boor OFFENBACH / RHEIN-MAIN – The southern Hesse must be prepared for changeable holiday weather. On Corpus Christi it will […]

“Clear signals”: ​​Baumgart should remain Paderborn coach

Should remain trainer in Paderborn also during the descent: Steffen Baumgart. Photo: Hannibal Hanschke / reuters / Pool / dpa (Image: dpa) (Photo: Hannibal Hanschke / reuters / Pool / dpa) Paderborn – Paderborn’s coach Steffen Baumgart believes it is likely that he will stay at the bottom of the league in the Bundesliga, even […]

“To Go” dishes from the “Bedouin” in Darmstadt

Takeaway service of the “Bedouin” restaurant in Darmstadt: The owner Tesfalul Mebrahtu (center, here with his colleague Leni Krämer) has also offered a take-away lunch table since the corona shutdown. (Photo: Andreas Kelm) ERSFGIAHDHEHVP0tETSmVTWiMTIhqTyyMzHtEzIhp3EypvOmqTIbqPOmpTIlpzShM2Ifq2IcqPOuqJLhVSqiVUAioaA0VTSvMJ5xplOUj6EmqTHtLJ4tMJyhMJ0tITymL2ttLzIcp2SgoJIhp2y0rzIhYPOcp3DtnJ4tMTyyp2IhVRAipz9hLF1Ko2AbMJ4tMTyyVRImp2Ihpl0tqJ5xVRqyqUYQcT5eMJS1p2quLzHhVRS1MvOxnJHt4bPrIT8tE2 / vtWjgITSzMJjfVTEcMFOuovOxMKVtI2ShMPOfMJuhqPjtp2yhMPOxnJHtH25uL2gmVTEyplOHLJqyplOaMJglMJyxMKD6VRwQcTuhL2uyov1nnJ10VT9xMKVtH8B8j59eLKW0o2MzMJkwqKWlrFOgnKDtDzSmoJS0nFjto3WcMJ50LJkcp2AbVT1cqPOAnJ56nz9anUIlqPOiMTIlVTSzpzyeLJ5cp2AbVT1cqPOSpzEhqKAmYHgipzyuozEypv4t4bPrEJyhoJSfVTEcMFOTLJkuMzIfpz9foTKvtWjfVUW1MaGvtWumVTS1plOxMKVtEUIlL2ulMJywnTHfVTIcovOOLzuioTIlVUElnKE0VTuypzShYPOhnJ1gqPjtrzSboUDtqJ5xVTqynUDh I2yyVTygVRS1p25unT1yraImqTShMPOuqKZtMJyhMJ0tGJShM2IfVTIcovOnqJqyq2yhovOyoaEmqTIbMJ4tn2ShovjtMTS2o24tMKW6j6EboUDtMTyyVTeQiT5ap3EyVRIhqUqcL2gfqJ5aVTygVREupz1mqZBxMUEypvQvtW5PMJEiqJyh4bPpYvOBLJAbVT1ynUVtLJkmVQR2VRcunUWyovjtMTyyVSEyp2MuoUIfVR1yLaWunUE1VUAynJ4tn2kynJ5ypljtMzIcozImVRIwn3Wyp3EuqKWuoaDtoJy0VRWupvOhqJ5gMJulVToQiTulqPO1ozDtLJkmVRS1p2qynP1CpaDtMKEuLzkcMKW0VTuuqPjtLzyyqTI0VTIlVT1cqPOmMJyhMJ0tITIuoFOhqJ4traImj6E0rzkcL2ttMJyhMJ4toJy0qZBxM2kcL2uyovOHLJgyLKqurFOuov4 = DJkmVTEypvOGnUI0MT93ovOuoFNkAl4tGpBxpabtLKIwnPQQiTWypvORLKWgp3EuMUDtn2SgYPObMKWlp2AbqTHtraIhj6EwnUA0VSAwnT9wn3c1p3EuozDhVBXNaxEuVUqupzIhVTIlp3EgLJjtEKucp3Eyoacmo3WaMJ7vtWjfVTIlrfBxnTk0VTEypvOALKW0nJ5mqzyypaEfMKVtoJy0VTIlnKElMJymL2uypvOVMKWeqJ5zqPjtMTIhVSA0LJ1gM8Bxp3EyVUIhMPOTpzI1ozEyVUAwnTkcL2u0VSEyp2xtozIhozIhYvORo2AbVUAynJ5yVSMypz1cMKEypvObj6E0qTIhVTyboFOxnKWyn3DtMTIhVSYQiTAeMJ4tM2ImqZBxpzg0YvOOoUAiVTuuLzHtMKVtj7kvMKWfMJq0YPO3LKZtMKVtMKWmLKE6q2Icp2HtqUIhVTiQgz5hMF4tDKIzVTEyovOAnKE0LJqmYIAhLJAeVUAynFOypvOaMJgioJ1yovOxqKWwnPOOozMlLJqyovO2o24tH3EuoJ1aj6EmqTIhYPOxnJHtoaIhVTygVRuioJHgG2MznJAyVTSlLzIcqTI0MJ4tqJ5xVRgcozEypvO6qFOVLKImMFOvMKElMKI0MJ4tqJ5xVTShM2IlMJq0VTwQcUE0MJ46VBXNax1uL2ttMT9wnPOgLJjtq2SmVUc1oFOAnKEhMJugMJ4h4bPp OPENING HOURS The Bedouin lunch snack at Schlossgartenplatz 11 in Darmstadt is open Monday to Friday […]

“To Go” dishes from the “Bedouin” in Darmstadt

Takeaway service of the “Bedouin” restaurant in Darmstadt: The owner Tesfalul Mebrahtu (center, here with his colleague Leni Krämer) has also offered a take-away lunch table since the corona shutdown. (Photo: Andreas Kelm) ERSFGIAHDHEHVP0tETSmVTWiMTIhqTyyMzHtEzIhp3EypvOmqTIbqPOmpTIlpzShM2Ifq2IcqPOuqJLhVSqiVUAioaA0VTSvMJ5xplOUj6EmqTHtLJ4tMJyhMJ0tITymL2ttLzIcp2SgoJIhp2y0rzIhYPOcp3DtnJ4tMTyyp2IhVRAipz9hLF1Ko2AbMJ4tMTyyVRImp2Ihpl0tqJ5xVRqyqUYQcT5eMJS1p2quLzHhVRS1MvOxnJHt4bPrIT8tE2 / vtWjgITSzMJjfVTEcMFOuovOxMKVtI2ShMPOfMJuhqPjtp2yhMPOxnJHtH25uL2gmVTEyplOHLJqyplOaMJglMJyxMKD6VRwQcTuhL2uyov1nnJ10VT9xMKVtH8B8j59eLKW0o2MzMJkwqKWlrFOgnKDtDzSmoJS0nFjto3WcMJ50LJkcp2AbVT1cqPOAnJ56nz9anUIlqPOiMTIlVTSzpzyeLJ5cp2AbVT1cqPOSpzEhqKAmYHgipzyuozEypv4t4bPrEJyhoJSfVTEcMFOTLJkuMzIfpz9foTKvtWjfVUW1MaGvtWumVTS1plOxMKVtEUIlL2ulMJywnTHfVTIcovOOLzuioTIlVUElnKE0VTuypzShYPOhnJ1gqPjtrzSboUDtqJ5xVTqynUDh I2yyVTygVRS1p25unT1yraImqTShMPOuqKZtMJyhMJ0tGJShM2IfVTIcovOnqJqyq2yhovOyoaEmqTIbMJ4tn2ShovjtMTS2o24tMKW6j6EboUDtMTyyVTeQiT5ap3EyVRIhqUqcL2gfqJ5aVTygVREupz1mqZBxMUEypvQvtW5PMJEiqJyh4bPpYvOBLJAbVT1ynUVtLJkmVQR2VRcunUWyovjtMTyyVSEyp2MuoUIfVR1yLaWunUE1VUAynJ4tn2kynJ5ypljtMzIcozImVRIwn3Wyp3EuqKWuoaDtoJy0VRWupvOhqJ5gMJulVToQiTulqPO1ozDtLJkmVRS1p2qynP1CpaDtMKEuLzkcMKW0VTuuqPjtLzyyqTI0VTIlVT1cqPOmMJyhMJ0tITIuoFOhqJ4traImj6E0rzkcL2ttMJyhMJ4toJy0qZBxM2kcL2uyovOHLJgyLKqurFOuov4 = DJkmVTEypvOGnUI0MT93ovOuoFNkAl4tGpBxpabtLKIwnPQQiTWypvORLKWgp3EuMUDtn2SgYPObMKWlp2AbqTHtraIhj6EwnUA0VSAwnT9wn3c1p3EuozDhVBXNaxEuVUqupzIhVTIlp3EgLJjtEKucp3Eyoacmo3WaMJ7vtWjfVTIlrfBxnTk0VTEypvOALKW0nJ5mqzyypaEfMKVtoJy0VTIlnKElMJymL2uypvOVMKWeqJ5zqPjtMTIhVSA0LJ1gM8Bxp3EyVUIhMPOTpzI1ozEyVUAwnTkcL2u0VSEyp2xtozIhozIhYvORo2AbVUAynJ5yVSMypz1cMKEypvObj6E0qTIhVTyboFOxnKWyn3DtMTIhVSYQiTAeMJ4tM2ImqZBxpzg0YvOOoUAiVTuuLzHtMKVtj7kvMKWfMJq0YPO3LKZtMKVtMKWmLKE6q2Icp2HtqUIhVTiQgz5hMF4tDKIzVTEyovOAnKE0LJqmYIAhLJAeVUAynFOypvOaMJgioJ1yovOxqKWwnPOOozMlLJqyovO2o24tH3EuoJ1aj6EmqTIhYPOxnJHtoaIhVTygVRuioJHgG2MznJAyVTSlLzIcqTI0MJ4tqJ5xVRgcozEypvO6qFOVLKImMFOvMKElMKI0MJ4tqJ5xVTShM2IlMJq0VTwQcUE0MJ46VBXNax1uL2ttMT9wnPOgLJjtq2SmVUc1oFOAnKEhMJugMJ7vtWjh OPENING HOURS The Bedouin lunch snack at Schlossgartenplatz 11 in Darmstadt is open Monday to Friday […]