The Surface of Mars Has Fibrous Matter, This Is What NASA Says

Telset.id, Jakarta – Stringy objects are known to be visible on the surface of Mars, as recorded by NASA’s Jet Propulsion Laboratory. The viral image is probably the Dacron net. The surface of Mars has been NASA’s focus for some time. The United States space agency observed the red planet from the Jet Propulsion Laboratory […]

New York Subway worker dies after falling on the rails

NYC Subway Tunnel. Photo: Andrés Correa Guatarasma / Courtesy – Azure Forde, a New York City Subway train operator, died under mysterious circumstances after she was found unconscious on train tracks in the Bronx. authorities said. Forde, 38, was found face up on the tracks at Mosholu Yard by a co-worker around 8:20 a.m. Wednesday. […]

The aim is to make Bahnhofstrasse in Wedel more attractive

Dangerous – that’s what Daniel Frigoni, Chairman of Wedel Marketing, calls the situation on Wedel’s Bahnhofstrasse. “We have an attractive shopping street with many attractive shops,” says the Wedel entrepreneur. “But it’s dangerous because the first time there are gaps that can’t be filled quickly,” he says. The space in which the discounter and special […]

Roller coaster accident in Legoland: Kripo determined because of negligent bodily harm

disasters roller coaster accident Kripo determined in Legoland – results only in “weeks or even months” – – Stand: 12.08.2022 | Reading time: 2 minutes “It is completely unclear whether the cause was human or technical error” – – After the serious roller coaster accident with 31 injuries in Legoland, investigations into the cause have […]

Secretary-General of the Union of Arab Banks: All thanks to Ambassador Al-Bukhari

– The Secretary-General of the Union of Arab Banks, Dr. Wissam Fattouh, tweeted on his Twitter account: “I was pleased to meet the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Lebanon, Walid Al-Bukhari, and to inform him of the completion of the procedures for establishing the regional office of the Union of Arab Banks […]

SENA dividend at the rate of 0.12692 baht/share XD 25

SENA Development Public Company Limited (SENA) dividend payment notification เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ส.ค. 2565 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 26 ส.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 ส.ค. 2565 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12692 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.12058 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.00634 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : […]

´º½ºÅÇ ¸ð¹ÙÀÏ »çÀÌÆ®, ÅÍƲºñÄ¡, ¿Àµð¿À ±â´É žÀçÇÑ ¸®¾×Æ®-¾Ë(REACT-R) ÄÁÆ®·Ñ·¯ ù Ãâ½Ã

°ÔÀÌ¹Ö ¿Àµð¿À ¹× ¾×¼¼¼¸® ºê·£µåÀÎ ÅÍƲºñÄ¡´Â Áö³ÇØ ¼º°øÀûÀÎ ¸®ÄÜ °ÔÀÌ¹Ö ÄÁÆ®·Ñ·¯ Á¦Ç° Ãâ½Ã¿¡ ÀÌÀº ‘¸®¾×Æ ®-¾Ë ÄÁÆ®·Ñ·¯ (REACT-R Controller)’ 2Á¾À» ´ë¿øCTS¸¦ ÅëÇØ Ãâ½ÃÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ‘¸®¾×Æ®-¾Ë ÄÁÆ®·Ñ·¯ (REACT-R Controller)’´Â ÅÍƲºñÄ¡ÀÇ Çõ½ÅÀûÀÎ ¿Àµð¿À ±â¼ú°ú ÄÁÆ®·Ñ·¯ ±â´ÉÀ» Çϳª·Î ÇÕÄ£ Á¦Ç°À¸·Î, 3.5mm Çìµå¼Â/À̾î¼ÂÀ» ÄÁÆ®·Ñ·¯¿¡ Á÷Á¢ ¿¬°áÇØ ´õ¿í ºü¸¥ ¿Àµð¿À ÄÁÆ®·ÑÀÌ °¡ ´ÉÇÏ´Ù. À̸¦ ÅëÇØ ¹ßÀÚ±¹ ¼Ò¸®ºÎÅÍ ¹«±â ÀçÀåÀü ¼Ò¸®±îÁö […]