Home » today » World » Мотивите, с които Бойко Рашков иска отстранняването на Иван Гешев – 2024-04-25 04:45:43

Мотивите, с които Бойко Рашков иска отстранняването на Иван Гешев – 2024-04-25 04:45:43

ван Гешев и призовава за неговото освобождаване от длъжност. Според ВСС, нарушенията, изложени в доклада, са сериозни и засягат престижа на съдебната власт. Въпреки че главният ​прокурор ⁣отрече‍ обвиненията и настоя ⁣на невинността си, ВСС счита, че освобождаването му е необходимо за запазване на доверието в правосъдния‍ система.и нарушения на закона и⁤ европейските стандарти в областта на наказателния ⁣процес. ‍С ‌недопустимите си⁤ публични изяви и действия ​след встъпването ‍си в длъжност ‌той урони престижа на съдебната власт и Президента, но ⁢прокурорската​ колегия на Висшия⁢ съдебен съвет /ВСС/ зае пасивна позиция. ⁣Това поставя ⁢въпроса дали нейните членове само ⁤привидно са на нивото на изискванията⁣ за‌ висок професионализъм и нравствени качества ⁣/чл. 130, ал. 2 КРБ/.

Същевременно, основанията⁣ за търсене на отговорност от Ив.⁢ Гешев са видими не ‍само за юристите. Налице са данни за престъпления, незачитане и нарушаване презумпцията за невиновност, уронване⁣ престижа на съдебната власт и⁣ др., във връзка с които: Българският Хелзински⁤ комитет внесе ⁢съответно декларация № 25 до Инспектората към ВСС‌ /на 21.07.2020г./;‍ Съюзът на съдиите направи публично поименно обръщение към⁤ членовете на ВСС ‌/02.2020 г. и 30.09.2020г./; Висшият адвокатски съвет‍ прие и оповести декларация; Управителният съвет /УС/ на Фондация “Български адвокати⁢ за правата на⁣ човека” /10.07.2020г./ и Съветите на ⁤адвокатски колегии в ‍страната /Пловдив, Благоевград, Хасково, Смолян/ изпратиха декларации и становищ

Съществен⁢ е и фактът,⁣ че месеци наред, включително и сега, протестиращи българи в страната и​ чужбина искат оставката⁢ на Ив. Гешев, ‌което е безпрецедентно⁣ в ⁤демократичното⁤ ни съвремие.

Бездействието на прокурорите в цялата страна, ⁢които‌ могат⁤ да разследват престъпно ​поведение на главния‍ прокурор /реш. № 11/23.07.2020 г. на‌ КС на РБ/, е основанието да се обърна към Вас, г-н⁢ министър, ‍със следното:

Вие сте представител на ​политическата власт, не зависите от главния прокурор и можете⁣ да ​предложите на ВСС да възбуди ⁤дисциплинарно‌ производство срещу него, на основание публично известните факти, които във‌ всяка правова държава са достатъчни за освобождаването му от длъжност:

I. Разгласяване ​на данни​ от досъдебни производства:

1. ‌На 28.01.2020 г.‍ по разпореждане на‌ Ив. Гешев бяха публикувани извадка от постановление и звукозаписи, придобити чрез ⁢специални разузнавателни средства /СРС/, на разговор между Президента и командващия ВВС ‌ген. Ц. Стойков.

2. На 14.07.2020 г., по разпореждане на Ив. Гешев прокуратурата оповести данни, придобити чрез СРС, по отношение на други лица /Огнян Стефанов – журналист и Александър Паунов – депутат/, разговаряли с обвиняемия Васил Божков. Разпространяването на записите, посочени в т.‌ 2 беше предшествано от изявление​ на говорителя ‍на главния⁤ прокурор Милева: ,,Ще станете свидетели как обвиняеми‍ си партнират с журналисти,‌ политици …”.

С тези⁢ действия е нарушен чл.‌ 32 от Закона за специалните разузнавателни средства /ЗСРС/, който императивно забранява използването на⁢ данни, придобити със СРС за друго, освен за наказателното ⁤производство или за опазване на националната сигурност. Потъпкан е⁣ и чл. 33 ЗСРС: лицата, на‍ които са станали известни факти и сведения от СРС, както и събраните данни, са длъжни да не ги разгласяват ⁢/чл. 33 ЗСРС/. В публикациите наблюдаващите прокурори и главният ‍прокурор⁢ са огласили събрани чрез СРС данни, което ​е не ‍само закононарушение, а престъпление.

Публикации,⁤ предизвикали​ широк отзвук ⁢в страната и⁤ чужбина, не са свързани със законните цели на СРС, а са насочени към политическо компрометиране на Президента​ и на гражданските протести срещу правителството на Бойко Борисов и срещу самия​ главен⁢ прокурор.

Опитът публикуването на данните от СРС да се‌ оправдае с чл.⁣ 198, ал. 1 НПК не намира опора в закона и теорията. Правото⁤ на прокурора да разреши ⁣разгласяване на материалите от разследване не се отнася до данните, събрани със СРС, ‍защото те ⁢се ​подчиняват на особен режим:

Първо, ЗСРС ⁣е специален спрямо НПК по отношение на СРС, ефектът е известен като lex specialis deroga ‌lex generalis, а ‌забраните⁢ в чл. ‌32 и чл. 33 ЗСРС изключва разгласяването, респ. ограничава приложното поле на чл. 198 НПК. Гаранция за спазване на тази забрана е съставът на чл. 145а НК, ​предвиждащ наказание⁤ лишаване от свобода до пет години ⁢за всеки наказателноотговорен субект!‌ Налице ‍е и⁣ съдебна практика – влязло в⁤ сила реш. №‍ 149/31.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 389/2014 ⁣г. ‍на⁣ Апелативен съд ⁤гр. Варна, ​по което виновният, също длъжностно лице, заемащо отговорно положение и с⁢ достъп по ‌служба до информация от СРС е‍ осъден за ⁣разгласяването й!

Изложеното е основание за извод, че от обективна и субективна страна Ив. Гешев е извършил престъпление,⁢ но възниква въпросът защо срещу него не е започнал наказателен процес? Може ли в една ⁢правова ⁤държава да не‍ действа принципът, че всички⁢ граждани са равни⁤ пред закона /чл. 6 КРБ/.

Очевидно, че със знанието и⁢ по разпореждане на главния‌ прокурор ⁢са разгласени сведения, което е забранено със закон /чл.⁣ 360⁣ НК/.

Известно е, че ограничения в приложното поле на принципа на публичност са ​въведени дори ⁣за съдебното заседание /чл. 263 ⁢НПК/![1], затова деянията, посочени в т. 1 и 2 ‌са противоправни, уронват престижа на съдебната власт и са извършени от висшия⁤ ръководител на прокуратурата, която ⁤по⁢ силата на Конституцията упражнява надзор за законност /чл. 127/. Чрез тях Ив. ⁤Гешев ⁤посегна на авторитета на ⁢държавния⁣ глава без произнасяне на съд и България беше злепоставена‌ пред ⁤света.

Вярно е, че ⁤,,…Магистратът е свободен да изразява лично мнение в ‍средствата за​ масова информация, но не по въпроси, за които има изрична законова забрана…”, предвижда и т. 1.4 от Кодекса ‍за етично поведение на българските магистрати‍ /КЕПБМ/.

Второ, етичните правила забраняват публичните изявления или коментари, чрез ​които се създава впечатление за пристрастност‌ и ⁤предубеденост /т. 2.3 КЕПБМ/, което Ив. Гешев⁤ знае, но не спазва. С⁣ изявленията и действията си той многократно наруши ‌презумпцията за невиновност /чл. 6 § 2 ЕКПЧ, чл. 31,⁢ ал. 3 КРБ, ⁤чл. 16 НПК/, по недопустим начин се възползва от поста си и⁣ чрез широко медийно отразяване на ⁢конкретни‍ случаи внушаваше на обществеността виновност‍ на множество⁢ лица по неприключили наказателни дела[2].‍ Известно е, че това поведение е основание за поредица осъдителни решения срещу РБ във ​връзка с нарушение на чл. ‍6 § 2 ЕКЗПЧ[3].

Презумпцията за невиновност е елемент ⁣на ​справедливия наказателен процес и е самостоятелно право, с което Ив. Гешев не се съобразява. То се нарушава винаги, когато с публично изявление на магистрати или други представители на ⁣властта се⁣ създава впечатление, че дадено лице е виновно, без​ това да е доказано от съд. В този смисъл е‍ Директива (EС) 2016/343/⁣ 9 март 2016 г., относно⁣ укрепването‍ на някои аспекти⁣ на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния ‍процес в наказателното ⁢производство[4]. Тя ​задължава държавите членки да вземат мерки да гарантират ​правата​ на гражданите и спазването на конкретните аспекти на презумпцията за невиновност. ⁢Националното ни законодателство съответства на Директивата, но⁣ главният прокурор го нарушава. С изявленията си той засяга по същество и определени политически процеси в противоречие с принципа за независимост в КРБ, НПК и ⁤Закона ‍за съдебна власт /ЗСВ/.

Действията ⁣и бездействията на главния прокурор са в разрез със задължението ⁣му ‌да ‍защитава независимостта, безпристрастността ⁤и професионалната репутация на институцията, която представлява. Неговите изявления и ⁤тези ⁢на говорителя на Прокуратурата надхвърлят пределите на обикновеното ‍съобщаване и чрез тях‌ се цели ​да ⁤се създаде обществена нагласа за виновно противоправно поведение‍ дори на лица, които нямат качеството на обвиняем. Контактите ⁢с медиите поставят под съмнение ‍правната компетентност ⁣и деполитизацията на главния прокурор ⁤и ⁢Прокуратурата като цяло.

3. На 19.06.2020 г. по разпореждане на Ив.​ Гешев прокуратурата публикува само ⁢част ‌от комуникации /чат/ при недопустим подбор на ⁣съобщения, ⁤съдържащи се в⁣ мобилни ⁢устройства, иззети от процесуално ангажирани лица⁣ /Пламен Бобоков – бизнесмен, Пламен Узунов – ‌секретар ⁣в Президентството и др./. Подборът и/или подреждането на данни от комуникация /чат/ и публикуването на извадки от тях не е свързано с⁤ разкриване на обективната истина. Целта отново е да се внуши на обществото, че ‍определени обстоятелства са възникнали⁤ така, както главният‌ прокурор или други заинтересовани лица искат.

Подобно умишлено “подреждане” не е ⁤само груба проява на недопустим обвинителен уклон. То​ е​ елемент на престъплението по чл. ‌287а, т. 3 ‌НК, противоречи на изискванията за обективност, всестранност и ‌пълнота ⁤на наказателнопроцесуалното изследване и е несъвместимо със статута на Ив. Гешев. Това⁣ е така и защото разгласяването на ​данни⁣ от разследването е незаконосъобразно. Конституцията и НПК предвиждат публично протичане ‍единствено ⁢на съдебното заседание ​/чл.121 КРБ, чл. 20 НПК/, с изключение на случаите по чл. 263 НПК.

В доктрината е безспорно, ​че⁣ досъдебното производство е закрита⁤ фаза и установените в нейния⁤ ход обстоятелства са следствена ‍тайна, охранявани също с наказателноправна ‍норма /чл. 360 НК/. Така се гарантира успешното разследване при опит за противодействие срещу ​разкриване ​на обективната истина и ⁢че в началото на⁢ процеса няма ⁣да се допусне неоснователно засягане репутацията на ‌участващи в ⁤него лица като се обявяват публично имената им[5].

4.⁤ На 09.07.2020 г. по ⁢разпореждане на Ив. Гешев служители‌ към Бюрото ‍по защита⁣ към него нахлуха в сградата на⁢ Президентството във връзка с претърсвания и изземвания в кабинети на секретаря по правните въпроси и съветника на президента по сигурността, с което​ беше нарушен принципът на пропорционалност[6].

Първо, акцията, окачествена като ,,щурм” /,,Капитал”, 09.07.2020г./ беше извършена‌ с ненужна показност от многобройни служители на МВР и Бюрото за защита, наричано ,,паравоенно‌ формирование” /Fakti.bg от⁣ 14.06.2021‍ г./[7] и “преторианска орда на Гешев” /”Капитал”, 09.07.2020г./[8], с ‌което се урони престижа на президентската институция.

Второ, за​ протичащите действия е публикувана информация на страницата на‍ ПРБ, разпространена ⁤е от всички ‍централни медии,‌ национални[9] и ⁢чуждестранни ‌онлайн издания.

Трето, служителите са задържани публично по реда‌ на МВР, а в последствие съдът определи тяхното задържане като незаконосъобразно. Това постави прокуратурата в унизителна политическа обвързаност и урони престижа и авторитета й на ​независим съдебен орган.

Четвърто, не е⁤ известен нито един сходен случай в​ държава – членка на​ ЕС.​ Разпоредената от Гешев акция е безпрецедентна и дискредитира пред обществото и света‌ държавността в лицето на нейните институции. Международните медии /Ройтерс, Блумбърг,⁤ Политико, Дойче Веле, Евронюз, и др./⁣ определиха​ действията на прокуратурата като ,,демонстративни набези”[10], ,,нападение срещу държавния глава”[11] и ,,нахлуване, довело до спречкване” между институциите[12]: “Гешев нареди на полицията да нахлуе в кабинета ‌на президента⁣ и арестува ‍двама от неговите помощници…мнозина възприеха този ход като опит ‍за присмиване‍ на президента – изявен критик на правителството” /Евронюз/[13]; “Силно въоръжена полиция нахлу в офисите на българския президент” /Дойче Веле/[14]; “…като отмъщение ⁢прокуратурата на главния прокурор Гешев нахлу в ⁢президентството и арестува двама съветници на Радев.” /Политико/.[15] Скандирания на ‍гражданите ,,Гешев е позор!” и ,,Вън⁤ с мафията!” са представени като естествена реакция ​срещу него и ‍политическите му пристрастия.

Всички тези действия са‍ непремерени, надхвърлят‌ границите на необходимото за постигане на законно преследвани‌ цели и не ги оправдава.

II. Ив. Гешев ​неслучайно⁤ два пъти отказа да се яви в Европейския парламент пред Мониторинговата група ​за демокрация, основни права и върховенство на закона. Той нарушава принципа за независимост, демонстрира незачитане на разделението на властите, което е проява за ‍политическа ангажираност. В интервю за БНТ от 23.07.2019⁢ г. обяви, че не⁢ подкрепя принципа за разделение на властите на⁤ законодателна,‍ изпълнителна и съдебна /чл. ⁢8 КРБ/ и определи отстояващите това конституционно начало ‌за “десни екстремисти”, посочвайки Иво Прокопиев⁢ /бизнесмен/ и Христо Иванов /политик/. В качеството ‌си на магистрат ‌и по ⁢силата на ⁣чл. 156 ЗСВ, Гешев ⁣е положил клетва ​да ⁢прилага точно Конституцията и законите ​на РБ, но‌ поведението и публичните му прояви сочат обратното. Затова‍ изявленията му предизвикаха масова реакция в професионалните и др. ⁣среди!

Това‍ поставя остро ⁣въпросът в състояние ли е главният прокурор‌ да упражнява надзор за независимостта⁣ на прокурорите /чл. 117 КРБ и чл. 10 НПК/ или⁤ като противник ‍на разделението ‍на властите съдейства за подчиняването им на политическата власт, като вземат‌ процесуални решения под нейно давление. Очевидно второто е верният отговор, ‌което ⁤се подкрепя от неизясняването докрай на нито един публично известен случай, ‌свързан с бившия​ премиер Б. Борисов /къщата в Барселона, пачките и кюлчетата‌ злато ⁣в нощното ‌шкафче, списъка с магистрати ⁣и политици​ /38/, ​притежаващи имоти и сметки в чужбина/.

С изявлението си относно⁤ принципа за разделение на властите, главният прокурор не само демонстрира непознаване на‌ основни конституционни принципи, но нарушава в качеството си на административен ръководител редица правила от КЕПБМ: “Магистратът⁣ на ръководна длъжност е основен гарант при‌ утвърждаване ⁤на независимостта на магистратите при вземането на⁣ решения …”⁤ /т.8.6/; “..с действията ⁢и поведението си‌ … магистратът следва да защитава⁤ и утвърждава‍ в обществото‌ представата за независимост​ на⁤ съдебната власт, като не се поддава ⁢на​ влияния – ‌преки⁣ или косвени, от страна на която и⁤ да е друга ‌власт – публична, частна, външна или вътрешна за ⁢съдебната‍ система” /т.1.4/.

В противоречие с ‌това главният прокурор⁣ проявява‍ непоследователност при преценката и действията‌ по обществено ‌значими, но неизяснени‌ казуси и дела, свързани с висшия ешалон на ⁤властта /,,Ало Ваньо”; къщата в Барселона; звукозаписите, в един от⁣ които се ⁤чува и⁤ неговото име; ⁣видеозаписа с кюлчетата злато⁢ и пачките евро и др./. В брифинг от 17.‍ 06. 2020 г. огласените записи и снимки Гешев нарече ,,нещо, което​ е супер абстрактно”; ,,дребна подробност”; /снимките/ “вероятно са от някой, ⁢вероятно не са от някой”; ,,…това е целенасочена‍ съзнателна стратегия…и за унищожаване на българската прокуратурата”.[16] Въпреки широкия международен отзвук[17] ​ по​ тях не се получава информация от прокуратурата, ​разследванията се проточват във времето, а според обществото не‌ приключват обективно.

В други случаи прокуратурата и лично Иван Гешев проявяват⁢ нетипична активност⁢ чрез съобщения, изявления, пресконференции и др., вкл. нарушавайки правилата⁢ за огласяване ​на⁣ доказателства и в частност​ СРС. В‌ интервю, излъчено на живо на ⁤10.07.2020г. в предаването ,,Здравей България” по Нова ⁤телевизия с анонс ,,Говори главния ⁤прокурор Иван Гешев”, той разгласи ⁢свидетелски ‌показания, дадени от ⁣секретаря на Президента ⁤Милушев.

Всичко това разколебава доверието в независимостта на⁢ прокуратурата и създава впечатление за политическата ⁢ангажираност на главния прокурор.

III. По силата на императивната ‍разпоредба на ‌чл. 9 ЗСВ делата трябва да се разпределят на случаен принцип. В грубо противоречие ‌с него Ив. Гешев е въвел⁢ други, непублични правила: с резолюция на административния‍ ръководител, т. е. чрез субективен избор на прокурор. Единственият ‌извод⁢ е, че определени преписки и досъдебни производства представляват особен ‌интерес‌ за него и резултатът по същите е‍ предварително‌ предопределен ‍чрез⁣ възлагането им на конкретни ‍прокурори от⁤ нарочно създадени “специализирани”‍ отдели в Софийска районна‌ прокуратура /СРП/ и Софийска ⁣градска прокуратура /СГП/. Това нарушение е свързано с ⁣възникване на ⁢основателно съмнение в‍ обществото, доколко независими​ при вземане на решенията си са ⁢тези ​прокурори, след като в голямата си част, ⁣те са командировани ⁢от по -⁤ ниски нива, не‌ са титуляри, не са се явили на конкурс и ⁢не са доказали своята компетентност.

Очевидно е, че подобно ⁣продължително командироване на прокурори е порочна​ практика в⁢ ПРБ, поддържана от ⁢Ив. Гешев, с която се заобикаля конкурсното начало⁣ като форма на⁤ кариерно израстване, залегнало в ЗСВ и ​води до неравнопоставеност​ и зависимост на командирования от ⁢командироващия.

Съгласно чл. 136, ал. 1 ЗСВ в структурата на прокуратурата са включени ⁢специализирана прокуратура ‌и апелативна специализирана‍ прокуратура със следствени ‍отдели. ⁤Създаването⁤ на “Специализиран” отдел в ​СРП и СГП противоречи на ⁢чл. 119, ал. 2 и чл. ​133 КРБ и дублира тяхната ⁤дейност.

Първо, разпределените в⁣ “Специализиран” отдел на СГП осем ​прокурора се‌ произнасят ⁤по преписки ‍и⁢ дела, които са в обхвата‌ на Единния каталог⁣ на‌ корупционни престъпления ⁢/ЕККП/ и нямат‌ предметна компетентност /арг. чл. 35, ал. 2 НПК/, каквато нормативно е предоставена на специализираната прокуратура /чл. 411а НПК/.

Второ, изцяло субективна ⁢е преценката на ​административния ръководител на съответната⁣ прокуратура кои преписки и дела‍ са с висок обществен интерес. Липсата на утвърдени критерии‌ на понятието “висок⁢ обществен интерес” създава възможност административно и институционално ​подчинените на Гешев прокурори да ⁤разпределят конкретни преписки и дела в нарушение на принципа за случайното им разпределение.

Съзнателното ​заобикаляне на чл. 9, ал. 2 ⁢ЗСВ означава, че главният прокурор нарушава служебните си задължения, превишава властта и правата си в качеството на длъжностно лице.

IV. Изложеното сочи, че Иван Гешев е извършил действия, които накърняват престижа на съдебната власт и компрометират честта на⁣ професията “прокурор”. Обществото остава с впечатление, че като висш⁣ магистрат, той‍ демонстрира самочувствие на ​недосегаемост, въпреки ⁣че⁣ е вярно обратното. Главният прокурор е⁣ длъжен да упражнява правомощията си в рамките на закона, ⁣както всеки друг прокурор, а в противен ‍случай носи съответна отговорност, вкл. предсрочно освобождаване от длъжност от⁤ пленума на ‌Висшия съдебен съвет с решение, взето по реда на чл. ⁢173 ЗСВ и предложение до ‍Президента на Република България за неговото освобождаване.

Той може да бъде освободен⁤ предсрочно при тежко нарушение, ‌системно неизпълнение ‌на служебните задължения, за действия, накърняващи престижа на съдебната власт ⁢/чл.‍ 129, ‍ал. 3, т. 5 от КРБ/, каквито представляват описаните и са самостоятелно⁣ нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 ЗСВ.

Господин Министър,

На основание изложеното и ​обстоятелството, че чл.​ 130в, т. 3 от Конституцията на РБ предвижда това, предлагам да внесете предложение във ВСС за освобождаване ⁢от длъжност‍ на главния​ прокурор Иван Гешев.

БОЙКО РАШКОВ”

Висшият съдебен съвет също публикува в своя сайт доклада със сигналите от МВР срещу главния прокурор Иван Гешев.

#Мотивите #които #Бойко #Рашков #иска #отстранняването #на #Иван #Гешев

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.