Home » today » Technology » Prstencové zatmění Slunce: Zážitky lidí z celého světa

Prstencové zatmění Slunce: Zážitky lidí z celého světa

People Gather to Witness​ Solar Eclipse in⁢ Mexico‌ and ⁤the United​ States

On Sunday, June 10th, people from all over Mexico and‌ the United States gathered to witness a rare solar ‍eclipse. The event, known as ⁢an ​annular eclipse or a “ring ⁤of ⁤fire” eclipse, occurs when the​ Moon is at a distance from Earth ⁤that makes it appear smaller than the Sun, creating a ring-like effect.

In Mexico City, thousands of people gathered⁢ on the main​ street of the local university to witness the eclipse. Some children​ even dressed​ up as ⁣astronauts for the occasion. The university provided ⁤special glasses and telescopes for people⁤ to safely observe the⁢ eclipse.

In the Caribbean⁢ resort of Cancun, many people flocked to the local ⁢planetarium ‍to witness the ⁣event. Some used box projectors, while ⁢others used telescopes and special glasses. Excited children cheered, and adults raised their ‌hands to the sky in awe.

Outside, flower vendors observed the dance ⁢of the Moon and the ‍Sun through the natural filter of trees, creating‌ unique shadows on the ⁤sidewalk. “It was quiet, almost like⁢ fog, as⁣ if it were twilight. But just a few minutes later, the birds started singing again,” said Carmen Jardines, one ‍of the⁤ vendors.

For Artemia Carreto, who ‍shared her childhood memories of witnessing eclipses in southern Mexico with ⁤passersby, the eclipse brought⁢ back a sense of wonder. She recommended observing the reflection of the eclipse in a river,⁤ as‌ it adds to the experience.⁣ Although she ⁣couldn’t ⁤be near a river this time,‌ she admitted that she was still captivated by the change ⁣in temperature⁢ and the feeling of the Earth’s rotation.

Some people perceive⁢ annular eclipses as a source of energy. “It’s something that nature brings us, ‍and we must observe it,”⁣ said retired elementary ‌school teacher Pilar ‌Cáceres, who watched the eclipse as a shadow through a piece of ‍cardboard.

Ancient ⁢Mayan astronomers, who ​meticulously ⁤tracked the movements of the Sun and the‌ Moon, referred to ⁣eclipses as “broken Sun.” Archaeologists‍ believe they used dark volcanic glass⁤ to protect their eyes. “This explanation⁣ makes sense,” ⁣said archaeologist Arturo Montero from Tepeyac University in Mexico City.

The eclipse lasted for nearly an hour, from the ⁤moment the Moon began to cover the Sun until it returned to normal. The ring-like effect‌ lasted for three to five minutes, depending on the location.

In‌ the United States,⁣ the eclipse was ⁢visible in states such as Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, ⁢and parts of ‌California, Arizona, and Colorado. ⁢After that, it could be seen in‌ the Mexican ⁢Yucatan Peninsula, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa ‍Rica, ⁣Panama,⁢ Colombia, and Brazil. A large part of the ​western ‍hemisphere experienced‍ a partial eclipse. NASA also‍ provided live online coverage of the event.

Solar eclipses occur when the Moon passes⁢ between the Earth⁢ and the Sun,​ partially or ⁢completely​ blocking the Sun’s⁤ light. Such an event⁣ can only​ occur during a new moon phase. During ‌a ⁣total eclipse,‍ the shaded​ part of the Earth experiences significant darkness and cooling.

The solar eclipse brought people together ‌to witness the wonders of the universe and appreciate ⁢the⁤ beauty of nature. It served as a reminder of the interconnectedness of humanity and the awe-inspiring phenomena that occur ‍in our world.Myslím ⁤si, že je to jedna z těch věcí, ⁤které nás všechny spojují, říká John Edwards,⁢ vývojář léků proti rakovině, který cestoval sám přes​ celou zemi, aby mohl zatmění sledovat⁤ z utažského Bryce Canyonu. Kirby James a‌ Caroline McGuireová z Toronta zase netušili, že se ocitnou na nejlepším místě, když ⁢plánovali svůj výlet‍ do jižního‍ Utahu. Nic, co si můžete přečíst, vás nemůže připravit na to, jaký je to pocit, říká Američan. V tu chvíli, zejména ⁤když se objevil ohnivý prstenec, si uvědomíte, že máte životní ⁤zážitek.

V Mexico City přišly některé děti převlečené ‍za astronauty, když se tisíce⁣ lidí shromáždily na hlavní třídě tamější univerzity. Lidé ​si rozdělili speciální brýle a univerzita postavila dalekohledy.

Prstencové zatmění Slunce nastává tehdy, když je Měsíc v době zatmění tak daleko od Země, aby se na obloze působil menší než Slunce. Pokud se Měsíc nachází‌ Zemi blíže, jeho zdánlivý průměr může přesáhnout průměr Slunce.⁤ Pak lze pozorovat úplné, nikoliv prstencové ⁤zatmění.

To prstencové přilákalo do planetária v ‍karibském letovisku⁣ Cancún spoustu lidí ‍všech věkových skupin. Někteří se dívali skrze krabicové projektory, jiní dalekohledy ⁢a speciálními brýlemi. Nadšené děti pískaly, někteří dospělí zvedali ruce ⁣k nebi, jako by chtěli zatmění přivítat.

Prodejci květin venku pozorovali tanec Měsíce ‌a Slunce přirozenějším způsobem a to‌ s pomocí⁤ stromů,⁣ když se měnící se sluneční světlo filtrovalo⁢ skrze listy a vrhalo na ⁣chodník⁢ jedinečné stíny.⁣ Bylo‍ ticho a jakoby mlha, jako by byl soumrak, ale jen o pár minut později‌ už ​zase zpívali ptáci, řekla Carmen Jardinesová, jedna ⁢z prodavaček.

Artemia Carretová⁣ vyprávěla kolemjdoucím‍ o svých ⁢zážitcích ​z dětství v ‌jižním⁤ Mexiku. Doporučila ho pozorovat odrazem v řece, a ⁣ačkoli sama tentokrát nebyla u řeky, přiznala, že se nechala unést pocity vyvolanými změnou teploty a pocitem tíhy, ⁢který přiřadila k rotaci Země.

Někteří‌ prstencové ⁣zatmění vnímají‌ jako ‌energii. Je to něco, co nám příroda přináší a co musíme sledovat, řekla učitelka ⁣základní školy v‌ důchodu Pilar Cáceresová, která zatmění sledovala jako ​stín přes⁤ kus kartonu.

Starověcí mayští astronomové, kteří ⁢s přesností sledovali pohyby Slunce a ​Měsíce, označovali zatmění jako „zlomené Slunce“. Archeologové ​se domnívají, že používali tmavé vulkanické ⁣sklo, aby⁤ si chránili ​oči. Toto vysvětlení je nasnadě, říká⁤ archeolog Arturo Montero z univerzity Tepeyac v Mexico City.

Celé zatmění od okamžiku, kdy Měsíc ​začne zakrývat‌ Slunce, až do jeho návratu k‍ normálu, trvalo na daném místě bezmála hodinu. Část v podobě ohnivého kruhu ‍trvala v závislosti na místě od tří do pěti minut.

V USA byl možný tento jev ⁤pozorovat ve státech Oregon, Nevada, Utah, Nové Mexiko a Texas.
detail photograph

Jaký je význam prstencového zatmění ⁣pro ​některé lidi

Zesela,‌ vytváří se kruhový efekt, který ​připomíná prstenec.

Na karibském letovisku Cancun se mnoho lidí sjelo do tamního planetária, aby se zúčastnilo ⁤tohoto fenoménu. Někteří používali projekční krabice,⁣ zatímco jiní pozorovali zatmění skrze dalekohledy a speciální brýle.‌ Vzrušení děti jásaly a dospělí vzhůru k obloze⁤ zdvihali⁢ ruce v údivu.

Venku ‌květináři sledovali tanec Měsíce⁤ a ⁤Slunce přes přírodní filtr stromů, který na chodníku vytvářel jedinečné stíny. „Bylo to tiché,⁢ skoro jako⁤ mlha,​ jako bychom ⁤byli‌ v ‌soumraku. Ale jen ​pár minut potom, ‌ptáci začali zase zpívat,“ řekla⁤ Carmen⁣ Jardines, prodejkyně květin.

Pro Artemii Carreto zas toto zatmění připomnělo dětství, kdy pozorovala zatmění na jihu⁤ Mexika, ⁤a cítila ⁢se ohromena. Doporučila pozorovat odraz zatmění ⁤ve vodě, protože to přidává k celému zážitku. I když tentokrát nemohla⁤ být u řeky, připustila, že byla stále uchvácena změnou teploty a ⁤pocitem rotace ‍Země.

Někteří lidé vnímají⁣ prstencová zatmění jako zdroj energie. “Je to ⁤něco, čím nás příroda obdarovává a my bychom to měli⁢ pozorovat,” řekla bývalá učitelka základní školy Pilar Cáceres, která pozorovala zatmění stínem skrz kus kartonu.

Starověcí astronomové Mayů, kteří pečlivě sledovali pohyby Slunce‍ a Měsíce, se ⁢na ‌zatmění dívali jako na “zlomené Slunce”. Archeolog

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.