Home » today » World » Съединението на България – 136 години – 2024-04-20 07:59:13

Съединението на България – 136 години – 2024-04-20 07:59:13

/Поглед.инфо/ Успешните военни действия на руската армия и българското ​опълчение във ⁣войната‍ от 1877-1878 година принуждават Османската империя‍ да признае поражението си. Вследствие на това, през февруари 1878 година, започват мирни преговори, с които става ​ясно, че на картата на‌ Балканския⁤ полуостров,‍ след близо петвековно⁢ прекъсване, отново се⁣ появява ⁤България. Границите ‍ѝ, предвидени от останалия в историята⁢ като Санстефански прелиминарен ‍договор, обхващат почти всички земи, населени с ‍българи и превръщат младата държава в‍ една от най-големите на полуострова с ​нейните близо ⁤180 000 ⁣км площ.

Последвалият ‌договор, подписан ⁤в Берлин, променя първоначалните⁢ представи ⁣на българите. Той предвижда създаването на автономно трибутарно Княжество България, включващо земите на север от‌ Стара планина (до ⁢река Дунав) и Софийския санджак. Създава се​ и областта ⁤Източна Румелия, притежаваща административна автономия, която обаче се намира под властта​ на султана,⁤ а земите в Македония остават част от Османската империя.

Това разделение предопределя съдбата на България ‌през следващите десетилетия. Нейна основна цел става обединението на всички българи в една ⁢държава, като през следващите години ​политическият елит ‌ще се стреми тъкмо към това. Доказателство за решителността ⁣на българския народ е Кресненско-Разложкото въстание, което избухва само няколко месеца след ⁣подписването на Берлинския договор.‍ Въпреки грешките ⁢и липсата​ на единна програма, въстанието​ показва, ⁤че българите няма да се примирят⁤ със статуквото.

В следващите няколко години на дневен ред излиза въпросът за⁣ обединението на Княжество България и Източна Румелия, станало факт на 6 септември⁤ 1885​ година. То се явява първата‌ реална стъпка⁤ към​ сбъдването на националния идеал и се нарежда сред ⁢най-големите и⁣ значими дела, подготвени и⁢ извършени от българи.

При подготовката на Съединението и ‍в борбата за неговата защита нашите​ държавници и общественици показват необходимата политическа зрялост, а само ‍месец по-късно войската демонстрира своята доблест в боевете при Сливница,⁤ Драгоман, Пирот и Видин.

Преди да ‍разгледаме самото ⁤Съединение ще ​направим⁢ кратък преглед на положението на Източна Румелия, за ⁤да се добие по-добра представа​ за‌ случващото се там и за динамиката на събитията, довели до датата 6 септември 1885 година.

Източна Румелия –⁢ устройство, икономика ⁢и политика

Княжество България и Източна Румелия според⁢ Берлинския договор

Според Берлинския договор Ихтиманска Средна гора, северното било на Родопите и‌ част от Странджа са обособени ⁣в ​автономна област⁣ под името Източна Румелия. Тя остава под ‌политическото и военно върховенство на султана и обхваща около 35 901 км⁢ площ с население ⁣от около ‍816 000 души, от които околои че сърбите се опитват да оспорят Съединението, те не⁤ успяват да постигнат своите ‌цели поради поражението си от‍ българите. Така България остава неделима и нейното съединение с Източна Румелия става неоспоримо.

Този епизод от българската история показва решителността​ и борбеността на българите ⁤за⁤ своята независимост и ‌обединение. Съединението на България с Източна⁣ Румелия е ‌важна стъпка към постигането⁢ на ‍националните цели на ​българския народ и утвърждаването на неговата държавност.

ничения и противоречия, Съединението ​на⁣ България с Източна Румелия става факт и ‌държавата‍ се ​утвърждава на политическата карта ⁤на⁤ Европа.

Този исторически ⁣момент е от голямо значение‍ за българския ⁣народ и ⁤за бъдещето на⁣ страната. Съединението ‌на България е първата​ стъпка към изграждането на модерна нация със собствена държавност и идентичност. То отбелязва края на вековната бъркотия и раздробеност на българския народ и отваря нови ⁢възможности за развитие и просперитет.

Съединението на⁢ България е символ на национално ⁢единство и солидарност, които са от съществено значение за устойчивото развитие‌ на страната. ⁤То ни ​напомня ​за важността на обединението и сътрудничеството в постигането на общи ⁣цели и идеали. ⁤Съединението на България е историческо наследство, което трябва да се пази и⁤ уважава като основа за бъдещето‍ на ‌нашия народ.

След признаването на Съединението, България започва ⁣да се ‍развива ‍като суверенна държава‌ и да ⁣укрепва своите институции. ‌Това е началото на нов етап в историята на българския‍ народ, който води към по-голяма независимост и просперитет.ните си различия, ⁤Великите сили се съгласяват⁤ да признаят Съединението на България и да гарантират нейната‌ независимост и териториална цялост.

Така, ‍след дълги борби и преговори, България най-после получава международно признание като⁤ независима държава. Това е голяма победа за българския народ и ⁢за неговите усилия за​ освобождение и обединение. Съединението ‍на⁣ България става факт и оттогава започва нов етап⁢ в историята на страната.

те ⁢борби. Самата партия е проруски​ настроена ​и се ползва със симпатиите на главния секретар ‍Гаврил Кръстевич.

Либералната партия изразява интересите⁣ на средноимотните слоеве⁣ в обществото, притежава влияние сред част от интелигенцията, но ‍за разлика⁣ от либералите в Княжеството няма подкрепата на дребните⁣ собственици.⁤ Партията се утвърждава като‍ водеща и⁤ на ⁢изборите проведени през 1883 година печели убедително мнозинство. Тя също ⁢така има доверието на главния управител, ‌което ‌повишава нейния авторитет.

Подготовка и първи опити ⁤за съединение

След неуспеха ‍на Кресненско-Разложкото въстание от 1878-1879 година​ българите осъзнават, че силите‌ им⁣ все⁣ още не са достатъчни, за ⁢да постигнат своето обединение в пряк двубой⁤ с Османската империя. Така те ‍решават да опитат ⁣да осъществят своя⁤ идеал с помощта​ на дипломацията. Още с ​избирането си княз⁣ Александър Батенберг проучва международната обстановка за‍ една съединистка акция, но бързо‍ разбира, че никоя ⁣европейска сила няма интерес да подкрепи един такъв акт. Политическото положение обаче постепенно се променя, особено⁣ след ​появилото се‌ напрежение между⁣ Гърция и Турция вследствие на нерешени⁢ гранични въпроси, както и спечелването на  изборите⁤ във Великобритания от Уилям Гладстон.

През април 1880⁢ година в Княжеството пристигат представители на Източна Румелия с ‌цел координация на действията. В резултат ‌на​ тяхното посещение се взема решение за създаване на централен комитет и⁤ изработване на програма. ⁤През май⁣ същата година се провежда събрание в Сливен. На него‌ като представители на Княжеството присъстват⁣ Стефан Стамболов​ и Георги Живков. Избран е⁢ съставът на Централния​ комитет. ‌Главни⁤ фигури⁤ в него са Константин Величков,⁣ Иван⁤ Стефанов‍ Гешов, д-р​ Георги ⁢Странски ⁣и др. Решено е за Лондон да замине преподавателят в цариградския Робърт колеж Стефан ⁤Панаретов със задача да разбере‌ официалната британска позиция по въпроса на едно планирано съединение. Надеждите на българите обаче се оказват напразни. Кабинетът на Гладстон ‍се ⁢изказва отрицателно, а същевременно министър-председателят на България Драган Цанков заема резервирана позиция.

Съединистката‌ идея обаче не е изоставена. С прекратяването на Режима на пълномощията външното положение​ на страната се подобрява.‌ Това действа положително⁤ за подготвянето на нова дипломатическа акция. В началото на ‍1884 година⁤ се открива такава възможност, а в предпоставка се превръща‌ изтеклият мандат ​на Алеко ⁤Богориди ​като главен управител. Изтича също ⁤така и мандата на управляващата Либерална партия. Разгаря ‍се остра предизборна борба между двете основни политически сили. Народната партия, с цел привличане⁢ на гласове, широко прокламира съединистката идея и в цялата област започват митинги.

На 1 април 1884 година пред руското консулство в Пловдив се провежда най-мащабният от тях. ‍Същият месец Иван‌ Стефанов Гешов и Христо Христов ⁤са изпратени на дипломатическа мисия в Лондон, ‍Париж⁣ и Виена,‍ за да⁤ проверят дали обстановката е ‍Европа е подходяща‍ за обединение на българските земи. Както и през 1880 година обаче, те са посрещнати хладно навсякъде. В крайна сметка Народната⁢ партия печели мнозинство в Областното събрание, но след възкачването ⁤си на власт нейните лидерите заявяват, че моментът за съединение е неподходящ. Поради това‌ тя си ⁤печели прозвището „лъжесъединистка“ .

Заседание на БТЦРК

Инициативата‍ обаче се ‌поема от революционно настроените общественици. На 10 февруари 1885 година е създаден комитет,‍ който през април получава ⁢названието Български таен централен‌ революционен комитет‍ (БТЦРК), а за негов председател е избран⁣ Захарий Стоянов. От‍ устава⁣ ясно личи приемствеността с идеите на Каравелов⁤ и Левски. Постепенно организацията се разраства – открибеквания ‍и противоречия, Съединението на ‌България е факт‌ и това е важна⁣ стъпка към утвърждаването на българската нация и⁤ държавност. След този момент,​ България започва да се развива като модерна държава и да играе все по-значима роля на международната сцена.ния статут на България и признаването й ⁢като самостоятелна държава.

След признаването на Съединението, България започва да се развива като модерна държава.‌ През следващите години се изграждат институции, се провеждат реформи в образованието и армията,‍ и се ⁢укрепва‌ икономиката. България става все по-важен играч на балканския полуостров и в ⁤Европа като цяло.

Съединението⁤ на България е един от най-важните етапи‌ в историята на българския ‍народ.⁢ То е символ на национално ⁢обединение ⁢и борба за свобода​ и независимост. Съединението е празнувано като национален празник в България⁣ и е отбелязано с множество паметници и паметни места по ​цялата страна.

единението!“, а арестът им провокира ⁤събирането​ на близо 2000 тълпа, която ги освобождава.

Логично, след всички тези прояви,⁢ свидетелстващи за готовността ​на народа, БТЦРК ⁣решава да ускори обявяването на ⁢Съединението. На 5 септември⁢ Захари Стоянов в прокламация ⁢зове:

„Братя! Часът на​ Съединението удари! Вие се задължавате в името‍ на Отечеството ни,⁢ в славата и величието на България да се‍ притечете на помощ и да подпомогнете святото дело!“

Същият ден в Пазарджик се събират около‍ 3000 ⁣въстаници от околните села. Успешно е проведена ​акция в Голямо Конаре (днес Съединение). ‍Под ръководството на⁤ Продан Тишков (Чардафон Велики)‌ е арестуван‌ пловдивският префект и е ⁣обявено Съединението. Недялка Шилева ​развява ⁢ушитото от нея знаме, спечелвайки си прозвището Голямоконарската Райна Княгиня. От Чирпанско и Асеновградско тръгват нови чети и ⁢въстаници. Всички чакат нарежданията на Данаил Николаев, ‍който командва пловдивския гарнизон и трябва‍ да защити властите. Вместо това обаче, заедно ⁢с ‌въстаническите отряди, той бързо ⁣завзема конака, пощата ⁤и‍ резиденцията на главния управител. Съпротива почти няма,  Съединението е ⁣широко прието.​ Гаврил‍ Кръстевич ‍от своя страна заявява: „Аз съм ⁤българин, и аз съм за Съединението!“.

„Съединена България“⁣ – литография на Николай Павлович

След ​официалното обявяване на Съединението на 6 септември 1885 ‌година в областта е съставено ново временно правителство начело с д-р⁤ Георги ​Странски. Междувременно княз Александър I Батенберг заминава за Търново, където се среща с министър-председателя Петко Каравелов. ⁣В ⁢този⁢ исторически момент ​се наблюдава синхрон в⁢ действията на ‍княза и министър-председателя, като със съгласието на‌ Каравелов​ Батенберг издава‌ два указа – за ⁤обща мобилизация в Княжеството и свикване на IV ОНС на извънредна сесия. С действията си ​те⁢ ясно показват, ​че застават твърдо зад ⁤делото на Съединението.

Международен отзвук

Случващите се драматични⁤ събития⁤ в България няма как⁢ да не приковат⁢ вниманието на Великите сили. Най-категорично против Съединението се обявява Русия, която дори отзовава офицерите си от България,​ а по-късно княз Александър I Батенберг е лишен от званието ⁢генерал. Недоволството​ на руския император към българския княз, нуждата на Русия да‍ избягва усложнения на Балканите към‍ онзи момент, особено имайки предвид проблемите между нея и Великобритания ⁤в ​Афганистан, обуславят руската позиция.

Великобритания‌ първоначално⁣ също не подкрепя Съединението,⁣ но виждайки, че ​Русия се⁢ обявява ​против него, ​решава да промени напълно мнението си. Причината е, че политическият елит от Острова вижда в отказа на руснаците да‍ подкрепят делото на българите отлична ⁢възможност‍ да се намали руското влияние в България и същевременно да се засили британското. ​Те⁢ заявяват, че трябва да⁢ се съблюдават желанията на ‌населението‍ и застават твърдо зад съединистката ‌акция. Същото правят и французите, но⁢ в крайна сметка Великите сили така и не стигат до единодушно‌ мнение,⁤ въпреки провелата се в Цариград конференция,⁣ посветена на въпроса. ‍В този момент сърбите решават да се намесят решително в събитията, обявявайки война на България. Противно ⁤на⁤ всички очаквания, българите разбиват западните си съседи като по този начин​ защитават Съединението и то⁢ вече ⁤не може да бъде оспорено от нито една държава.

Фактическото ⁣признаване на Съединението се осъществява с Топханенския акт ‍от 24 ​март 1886 година в Цариград между ⁤Османската империя и‌ посланиците ⁤на Великите сили –​ гаранти на Берлинския договор. Въпреки известните ограничения‌ и уговорки в ⁤неговото съдържание, той ознаменува края на битката за защита на святото дело.

#Съединението #на #България #години

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.