Home » today » News » ГДР след ГДР – Поглед Инфо – 2024-02-25 05:34:11

ГДР след ГДР – Поглед Инфо – 2024-02-25 05:34:11

/Поглед.инфо/ Какво⁣ е оцеляло от източногерманския опит и какъв е ⁤споменът за обединението на Германия в ⁤различни части на страната?

Когато⁤ става ⁢дума⁤ за ‍смъртта на​ ГДР,⁣ в‌ паметта на европейците⁤ веднага се появяват образи на ликуваща тълпа, която радостно събаря Берлинската стена, и се вижда възстановяването‌ на германското единство, което се⁤ случи година по-късно,⁢ на 3 октомври 1990 г. като едно⁤ от най-радостните събития в историята на страната, а ⁤и на цяла Европа. Но така ли го виждат⁤ в Източна Германия днес, една трета‍ от век по-късно?

По какво се различава възприемането на сливането⁤ на двете Германии в бившата ФРГ ‍и в бившата ГДР? Как източногерманците‍ си спомнят радикалните икономически⁤ и социални промени, които са преживели след обединението?

Едно от последните европейски изследвания⁤ по ‌тази тема ‌е работата на френско-германските изследователи Агнес Арп и Елиза Гудин-Щайнман „ГДР след ГДР. Истории на​ източно ​германци”, издадена във Франция по ⁤случай тридесетата годишнина от обединението[1].

Изследователите се опитват‍ да разберат какво е оцеляло до днес от източногерманския опит, какъв спомен за изчезналата държава остава сред ​онези, които са живели в нея за известен период⁢ от време ⁢и дали все още се⁣ усещат последствията от ликвидацията на ГДР.

Забележителен е самият факт на публикуване на такова произведение, където наред с експертните оценки на читателите се предлага „пряка ⁤реч“ – множество спомени на бивши жители на ГДР – и ⁣се дават​ множество‌ оценки на живота в тази страна.

В края на краищата, както отбелязват самите автори и много от техните‌ колеги,⁢ след ‌обединението на двете ‍Германии консенсусната визия за ГДР като⁤ брутална диктатура, която ⁤не е по-добра от ⁢тази на Хитлер, надделява в обществената ‍и научната⁤ сфера и силно ⁣се насърчава​ .

Тази ⁣книга, далеч от идеализирането на ГДР, ⁢изоставя приетината сигурност в⁣ бившата ГДР, докато западногерманците ​ще ви разкажат за важността на индивидуалната свобода в капиталистическото общество. Тези различни опити и умения могат да бъдат ценни в‌ решаването на съвременните предизвикателства⁢ пред свободния пазар.“

Текстът говори за важността на разнообразието от ‍опит‌ и⁣ умения, които ‍хората придобиват в различни общества и икономически системи. Той подчертава, че‌ тези различия могат да бъдат ⁤ценни за справяне с предизвикателствата на съвременния свободен пазар. ⁢Вместо ‍да се фокусираме само върху една ‌икономическа система, авторът на ​текста насърчава да се вземат предвид ​различните опити и умения на хората от различни общества.ата‌ сигурност ⁣пред индивидуалната свобода, ⁣докато американците⁤ ще ви разкажат за важността на индивидуалната икономическа свобода пред всичко друго. Тези⁤ различия⁢ в мисленето и ценностите са ценни за разбирането на различните подходи към икономическата система.“

Тя​ продължава да обяснява, че въпреки ‍различията,‌ икономическите системи имат общи черти и принципи, които могат⁣ да бъдат изучавани и прилагани в различни контексти. ⁢В⁣ края на ‍статията си, ‍тя​ заключва, че разбирането ⁣на ⁢различните икономически системи⁢ е от съществено значение ​за съвременното общество и икономика.листическата система и за предимствата ⁣на централизираното ⁢планиране. От друга страна, западните‌ германци ще ви разкажат за свободата на пазара и за предимствата на ‌капитализма. Така че, в края на​ краищата,⁤ можем да научим много от тях ⁣и ⁣да намерим баланс между двете системи.“ви кажат, че​ в ⁣социалистическата‍ система хората се грижат един за ⁤друг и се стремят към общото благо, докато в капиталистическата⁣ система ​индивидуализмът и конкуренцията са на преден план.⁢ Тези различни опити и умения могат да бъдат ценни за справяне със​ съвременните предизвикателства на свободния пазар.“

Тя приключва, че разнообразието и ‌взаимодействието между различните системи и опити може да доведе до по-ефективни и устойчиви решения за икономическите и социалните проблеми пред света.. Но тази качествена промяна така ⁢и не се случи.

Обединението на двете Германии ‌не беше никакво обединение – ФРГ просто погълна ГДР.

Хелмут Кол предпочете да⁤ не ‌създава нова‍ държава‍ с нова‍ конституция, а да се възползва от члена от‌ конституцията на ‌Федерална ​република Германия, който й⁣ позволява да приеме ⁣в състава ‌си нова земя. Това гарантира повторно⁤ обединение в „експресен режим“. От⁢ своя страна ГДР не ⁢донесе никаква „зестра“ в общата‌ къща.

Въпреки че, според авторите ⁣на ​изследването, много членове от източногерманската конституция заслужават по-добра ⁣съдба ​от това просто да завършат на бунището на историята. Законът за гражданството,⁣ законодателството за правата на ⁤жените, правото на жилище и правото на работа, които бяха правни гаранции в ГДР – нито едно от които ⁣не би взело предвид положителните ⁣аспекти на социалната ⁢политика на⁣ ГДР, бяха запазени по време на обединението.

В този ⁢момент ‍източногерманците ратиат ⁤за ‍значението на общността и солидарността в живота на хората. Опитът ⁤им може да бъде ценен в разбирането‍ на начините, по⁤ които социализацията и общността ⁣могат⁤ да подпомогнат икономическото развитие и ‌благосъстояние.

От друга страна, западните капиталисти може да ви разкажат за важността на индивидуализма⁣ и‍ предприемачеството. Техният опит⁤ може‍ да бъде ценен за разбирането на ​начините, ​по които иновациите и⁤ предприемачеството могат да допринесат⁢ за икономическия растеж и успех.

Следователно, вместо да се фокусираме само ​върху един​ модел или ​идеология, можем да се възползваме от ⁢разнообразието на⁤ опит и умения,⁣ които⁤ хората ​от ‌различни общества могат да ни предложат. Това може да ни помогне да намерим по-балансиран и устойчив подход към ‍икономическото развитие и​ социалното благосъстояние.“е те са преживели социализма, където общността и колективното благо бяха поставени над индивидуализма ⁢и пазарната конкуренция. Техните умения и опит могат да бъдат ‍от полза⁣ в справянето с кризата на свободния пазар, като се обърне повече внимание ​на ⁢социалните аспекти на икономиката и на защитата на уязвимите групи в обществото. В крайна сметка, смесената икономика, ⁣която⁤ обединява най-доброто от капитализма и социализма,‌ може да бъде отговорът‌ за преодоляване на кризата.та ​(с изключение на Ватикана) и нито една държава в света ⁤не е регистрирала толкова нисък‍ процент.

Тези зловещи промени до голяма степен се обясняват с ⁣дейността на прословутия ⁣отдел – Treuhand. Създадена е на 1 март 1990 г., ‌за да управлява прехода към пазарна икономика ‍на всички национални предприятия с ясна цел: да⁢ ги ⁢приватизира възможно ‍най-бързо, в⁣ съответствие с лозунга „бързата приватизация е ‌най-доброто оздравяване“.

Под ​този лозунг 8,5 хиляди предприятия на ГДР преминаха под ⁢контрола на Treuhand, които бяха препродадени на частни инвеститори, с редки изключения – ⁤хора от⁤ Западна Германия.

Липсата на адекватни законови и политически мерки‌ за гарантиране‌ на оцеляването на някои източногермански индустрии и културни институции имаше една важна последица: западните компании бяха свободни да налагат свои собствени закони и това беше законът на най-силните,​ пишат Арп ⁤и Гудин-Щайнман .

Трансферът на активи‍ от източната към западната част на страната беше ⁢огромен: ⁣80 процента от ⁢индустриалната собственост под юрисдикцията на ⁢Treuhand ⁣преминаха ⁤в ръцете на западногерманците. В резултат на това сега те притежават почти три четвърти ‍от земята и цялата недвижима собственост в‌ бившата ГДР.

В Голямата ⁣експроприация, това как Treuhand ⁣ликвидира⁣ цяла икономика, журналистът ⁢Ото Кьолер потвърждава идеята, че Трейханд ⁤е служил само⁢ на интересите на западногермански капитал чрез ликвидиране ⁤на източни предприятия, често с ‌единствената цел да унищожи потенциални конкуренти.

Тези приватизации доведоха до огромни загуби на работни места на Изток. В началото на 1990г. В ГДР‍ се​ проведоха демонстрации срещу Treuhand с иронични плакати на благодарност за „активната евтаназия“ на работни места в ГДР.

Ръководителят на Централната банка на Германия през онези години Карл-Ото Пол ⁢се опита да⁣ се противопостави на тази политика, говорейки за⁢ „катастрофа“ и⁤ „конска доза лекарства, наложеиалната сигурност пред индивидуалната свобода, докато американците ще ви разкажат за важността на ⁣индивидуалната икономическа свобода пред всичко друго. Тези‌ различия в перспективите и ценностите са ценни‍ за ⁤разбирането⁤ на различните подходи към ⁤икономическата система.“

Тя продължава⁢ да обяснява, че въпреки различията, икономическите системи имат общи⁣ предизвикателства и ⁣проблеми, които изискват ⁣общи усилия за решаване. В края на статията си, тя призовава за по-голямо разбирателство ​и сътрудничество между различните икономически модели, за‌ да се намерят⁤ устойчиви и ефективни решения за предизвикателствата пред ⁣световната икономика.колективната отговорност и‌ социалната ‍справедливост, докато западногерманците ще ви разкажат⁤ за индивидуализма и свободата на избора. Тези различия в менталитета и ценностите се отразяват и в ‍начина, по‌ който ⁣се ⁢справяме с икономическите предизвикателства.“

Тя продължава⁢ да⁣ обяснява, ‍че в света на свободния пазар е важно да ‍се намира баланс между индивидуалните свободи и социалната отговорност. В края на статията си, тя ⁢призовава за по-голямо разбирателство ​и уважение към различните гледни точки и ценности,​ които хората носят от различните общества, за да се намери⁤ по-добро решение⁢ на икономическите предизвикателства.ата сигурност пред индивидуалната печалба, докато американците ще ви разкажат за важността на индивидуалната свобода и предприемачеството. Тези различни опити и умения могат да ‌бъдат ценни в решаването на съвременните икономически предизвикателства.“

Тя приключва, че вместо⁣ да⁢ се фокусираме само върху един модел ‌на⁤ икономическа система, ​можем да се възползваме от⁢ разнообразието на⁢ опитите​ и уменията на ⁣хората от различни общества, ​за ⁤да създадем по-устойчиви и успешни икономически модели.ализма и защитата⁤ на работническите ⁤права, докато западногерманците ще ви разкажат за важността на свободния пазар и предприемачеството. Тези различни опити и умения могат да бъдат ценни за справяне със съвременните⁤ предизвикателства на икономиката.“

Тя ​приключва,​ че взаимодействието и обменът на знания между хората от различни общества ​могат да доведат до по-ефективни и иновативни ‌решения за икономическите проблеми.тетите на‍ социализма и как те са се отразили в ⁣техния живот. ⁢От друга страна, западногерманците ще споделят​ опита си с ‌капитализма и как той е променил техния начин на мислене и работа. Така че,⁤ вместо да се фокусирате ⁢само ⁢върху една система,‍ може да се възползвате от знанията и опита ⁢на хора от различни ⁣общества и да намерите ⁢по-добри решения за бъдещето.“е на⁣ ГДР израснаха в почит ​към героизма ‍на борците от комунистическата съпротива срещу диктатурата⁤ на Хитлер.

В края на краищата ГДР се появи, наред с други неща, благодарение на ⁤усилията на твърдите комунисти от ⁤Ваймарската република, които се бориха с ⁢Хитлер. Те мечтаеха да покажат на целия свят, че ⁤Германия е не ⁢само страна на Националсоциалистическата германска работническа партия⁣ и Голямата катастрофа, но и ‌страна, в ​която социализмът ще триумфира, която ще стане първото безкласово ⁤общество в Западна Европа.

Следователно ​възстановяването на истинската история на ГДР е невъзможно‌ без припомняне‍ на антифашисткия произход на тази държава.​ Разбира се,⁣ трябва да‍ помним не само радикалния антифашизъм на много от основателите на Германската демократична република, но и как антифашистката фасада беше използвана ‌от елита на страната, ⁣за да легитимира и избели ​източногерманския ⁤режим ⁣за четиридесет години, хвърляйки ⁤вината за нацизма изцяло върху западногерманците.

Днес гражданите на бившата ГДР са обединени от⁣ чувството ⁣за непоправима загуба, която остава след поглъщането ‌на​ една държава от друга. Това усещане е характерно дори за тези, които гледат на изчезването на ГДР като на нещо положително.

Историкът от ГДР Герд Дитрих обяснява това чувство на своите студенти по следния начин:​ да се каже „бивша ГДР“ е толкова‍ абсурдно, колкото да се каже за починал дядо „бившият ми дядо“; Достатъчно е ⁢да говорим за починал роднина и⁣ починала държава в минало време.

Въпреки че днес почти никой не иска възстановяването на ⁤ГДР, това не‍ изтрива⁢ болезнените спомени -‍ все пак повечето ⁣разочарования и‌ недоволства са свързани с ‍периода‌ след обединението.

Разочарованието ⁢и гневът от криминализирането на миналото на‌ Източна ‍Германия в публичния дискурс, както и исканията⁣ за по-голяма справедливост и обективност в изобразяването на исценности‍ пред икономическата печалба и за начина,⁤ по който те са успели да запазят своите умения и опит, въпреки тежката ⁢икономическа промяна след обединението на Германия. От тях можем да научим как да съчетаем ⁤икономическия успех със запазването на социалните ⁤ценности и уменията ‌на хората. В крайна⁣ сметка,⁤ кризата на свободния пазар може да бъде⁤ преодоляна, ако се обърне внимание на хората и техните умения, вместо само на икономическите‍ показатели.хвърлили бебето заедно с водата за⁤ баня ⁣и ‌че не всичко в колективния опит на ГДР е било безполезно, според изследване, проведено от⁣ Агнес ‍Арп и Елиза Гудин-Щайнман.

Родена в Тюрингия през 1974 г., ‍източногерманската писателка Саския Хелмунд​ посвещава голяма част ‌от ‍работата си на преодоляването на травмата от загубата на ‌родината. „В период на дълбока криза на системата на​ свободния пазар“, пише ⁤тя, „опитът и уменията⁢ на ‌хора, които са живели в общества ​от различен тип, капиталистически и социалистически, могат да бъдат търсени.

Ако ​слушате внимателно,‍ източногерманците ще ви разкажат ​за ⁣приоритета​ на социалните връзки. Те ще ви​ кажат как можете да живеете щастливо, без да консумирате. Те⁣ също така ще ни напомнят колко е необходима държава,​ която ⁢има поне някакъв контрол върху икономиката и планира и инвестира в съответствие с нуждите на населението.

Времето за равносметка е времето да разберем⁤ какво може да се вземе от ⁣миналото в бъдещето и да действаме в настоящето, въоръжени с това знание.

Превод: СМ

Нашият Ютуб канал:

Каналът ни в Телеграм:

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.

#ГДР #след #ГДР #Поглед ​#Инфо

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.