Home » today » World » През мъглата около образованието и науката – 2024-03-01 04:53:39

През мъглата около образованието и науката – 2024-03-01 04:53:39

/Поглед.инфо/ Къде инвестираме държавните средства,​ щом не ги даваме нито за наука, нито за образование, нито за социална защита, ‌нито ⁤за здраве?

Докато текат страстите за ново правителство, парламентът приема изключително важни закони, на ​които обществото ни обръща малко внимание, но които ще⁢ имат дългосрочни⁣ последици за него. Така бяха приети например поправки и допълнения ⁣към ‍Закона‌ за висшето образование (ЗВО), предложени от правителството на ПП – БСП – ДБ ‍-‌ ИТН. В последните⁤ месеци намеренията ⁢на властта в⁢ този сектор се променяха непрекъснато, което показва, че всъщност стабилна политика⁢ и стратегия за висшето образование отсъства.

Още миналата година министърът на образованието​ и науката акад. Николай Денков изрази намерение висшите училища у⁢ нас ‌да се върнат към традиционните ​си профили, за които са били създадени,⁢ като се освободят от ⁢несвойствени направления и специалности, разкрити при тях, за да привличат повече ⁤студенти и съответно по принципа „парите следват студента“ – повече пари. Намерението можеше‌ да се осъществи чрез регулиране ⁢на приема от страна на държавата, макар⁣ че ‍основният ‌проблем – за порочната ‍практика за финансиране на ​бройка студенти си остава. Самото министерство се ‍опита да преодолее до известна степен този съществен недостатък, заимстван от⁢ либералните ⁢практики във Великобритания, като определи процент от финансирането, който се отпуска по критерии⁢ за качество на обучението и научната дейност в университетите. Въпросът обаче така и не е⁢ решен, но никой вече не се занимава с него.
През ‍декември м.г. министърът​ ненадейно​ изостави оповестените си намерения и ⁣в началото ⁣на 2022 г. се ориентира,⁣ или го ориентираха, към друга идея ⁤– ‍окрупняване на държавните висши‍ училища (не и ⁣на частните) чрез обединяване на два или ⁤повече в една структура, която да⁤ е шапка на съставните вузове. Това намерение изтече в медиите и

предизвика скандал сред ректорите,

който се пренесе и в парламента. В отговор при парламентарния контрол министър Денков обясни,‍ че мрежата от⁤ висши училища у нас е силно фрагментирана, с ⁣много малки държавни ‍висши училища; 13 от тях имали под 2000 студенти (справка в  рейтинговата система показва, че в 12 вуза има‌ под 1000 студенти). Това обаче не отчита, ⁢ че има и малки висши училища, които имат сериозни‍ традиции и сериозни успехи. ‍Денков отбеляза още, че някои университети ​правят по няколко⁢ класирания и пак не могат​ да запълнят обявените места за прием. Имало и​ сериозни диспропорции в ​Картата на висшето образование – в Северозапада например⁢ няма висше училище, което да подготвя кадри за местната икономика и администрация, поради което младите напускали региона. Много спорно е обаче дали е необходимо ⁢във‌ всеки регион да има специализирани за него вузове или трябва да се ⁢вземат мерки завършилите съответните специалности в някое от‌ 52-те висши училища у⁤ нас да ​бъдат стимулирани да работят в икономиката, културата и администрацията на дадения регион.

Когато в НС се появи проект за промени в​ закона ‌за бюджета, се развихри нов скандал. В преходна разпоредба този проект предвиждаше да се отпуснат 20 млн. лв. допълнително на държавните вузове за повишаване на⁤ заплатите и заради инфлацията, но само ⁤след въвеждането на критерии за атестиране, определени от МС.⁤ Това обаче ​противоречи​ на ЗВО, според който ⁣критериите се определят от самото ‌висше училище. Накрая условието бе премахнато ⁣и 20-те милиона бяха гласувани. За БАН също бяха​ гласувани допълнителни⁣ 20 млн. ⁣лв.  за ​повишаване на срамно ‍ниските заплати там,⁣ а заие, ⁤здравеопазване, социални грижи и т.н. Вместо да инвестират в развитие и благосъстояние на гражданите, ‌властите у нас предпочитат да натрупват дългове ⁣и да изразходват парите за собствени интереси и корупционни схеми. Това‌ е ⁤сериозен​ проблем, който трябва да бъде адресиран и решен, за‍ да има ⁤устойчиво икономическо развитие в страната.нас този ​процент е много по-нисък от европейските стандарти‌ и това оказва сериозно влияние върху качеството на живот на гражданите. ⁣Необходимо е да се намери баланс между разходите и⁣ приходите на държавата, за да се осигури⁤ устойчиво развитие и подобрение на социалната⁢ сфера.грижи и инфраструктура.⁢ Вместо да инвестират в⁤ развитие, властите ​предпочитат да задълбочават дълга на страната, като така оставят бъдещите поколения да се справят​ с проблемите. Това е неустойчив⁢ модел, който трябва ⁢да ⁣се промени. Вместо да ⁤се заемат повече пари, трябва да се управляват по-ефективно и отговорно.дравеопазване⁢ и други обществени⁢ нужди. Вместо да ⁣инвестират в развитие и благосъстояние на ‍гражданите, властите у нас предпочитат да ‍намаляват този процент и да насочват парите към⁢ други цели,⁢ които често са политически мотивирани.

Трябва ​да се промени този подход и да се насочат⁣ повече средства към обществените нужди, за да се подобри качеството на живот на гражданите и да се осигури устойчиво‍ развитие на страната. В противен случай, ще ‌продължим да се борим със социални проблеми и икономически затруднения, които могат да се избегнат при⁣ правилно управление на​ финансите на държавата.

малко‍ от учители по пеене и по физическо. Аз не знам ⁣страна и в Африка, където да има разделение, при което,

колкото⁤ е по-висше образованието, толкова са по-ниски заплатите?!“

Е, не го чуха дори,⁢ камо ли⁢ да направят нещо.

Тези дебати в НС станаха, когато изневиделица се появи друг проект на МС за промени‍ в Закона за ‍висшето ⁣образование – именно той ‌бе приет през юли в парламента. Сега законът постановява, ​че две или повече висши училища могат да​ обучават съвместно студенти чрез създаването на съвместни мултидисциплинарни специалности.⁣ Студентите ще изучават⁣ отделните дисциплини в различни ⁣вузове, които пък ще използват общи ресурси и академичен капацитет​ за подготовката на кадри по ​професии, ⁤изискващи знания и ⁢умения от различни области. Това е⁢ възможно за специалности от нерегулираните професии (без “Право”, “Медицина”, “Фармация”, “Дентална медицина”). Водещ е⁢ университет принципал с акредитация в съответното професионално направление, ⁤а другите участващи висши училища⁢ могат да обучават в⁣ специалности от други направления, за които⁤ имат ​акредитация.⁢ Условията за ‌приема, периодите на обучение, разпределението на⁢ средствата за издръжка и издаването на⁢ дипломите ще се уточняват ‍в споразумение.

Споразумение за съвместно обучение се сключва ⁢само след одобрение от министъра на образованието и⁢ науката. Всичко ⁤това ⁢бе прието едва ли не на ура в⁢ НС. Ректорите, разбира ​се, са доволни, понеже ‌при новата практика всякакви несвойствени специалности тук ‌и там ще си останат, прикрити зад „съвместно обучение“, дори калпавите вузове ще се скрият зад  смокиновото листо на тази теза. А „куфарните“ преподаватели, които ‌шетат из вузовете и са⁣ около 8000 по​ данни на НСИ, ще се‌ множат ⁢на воля. Така намеренията да се сложи‍ ред във висшето образование си остават само на хартия, понеже и досега контролът върху обучението и качеството дава слаби ⁤резуални грижи и инфраструктура. Този процент е много по-нисък от европейските стандарти и това оказва сериозно влияние⁣ върху качеството⁤ на живот‌ в страната. Необходимо е да‌ се направи сериозна промяна ‌в този аспект и да се увеличат инвестициите в обществените сфери.

Затова, нека да се‍ борим за по-добри условия за​ живот ‍в нашата страна и да настояваме за разумни и справедливи икономически политики!

здравеопазване и други обществени нужди. Вместо да инвестират в развитие ​и благосъстояние⁣ на ​гражданите, властите у нас предпочитат да намаляват тези разходи и да ги насочват ⁤към други цели, които често са политически мотивирани. Това води до недостатъчно финансиране на ключови сектори и услуги, което има негативен‌ ефект върху⁢ обществото като цяло.

Затова е ‍необходимо да се промени подхода към⁣ управлението на публичните финанси и да се ⁢осигури по-ефективно и отговорно ​разпределение на‌ средствата. Само по този начин ще можем да гарантираме‍ устойчиво развитие и подобрение на живота на⁢ гражданите.

особено след престъпните изцепки на някогашния министър Симеон Дянков. Това е най-острият⁤ проблем, който трябва да бъде решен, преди да се ‍къдрят промени и имитации на развитие. Сто пъти ни го казват и от ⁢структурите на  Европейския‍ съюз в‌ различни доклади. ⁤ Струва си да направим една ​кратка справка в данните на Евростат за ⁣2020 г.

Публичните разходи за наука у нас са намалели още спрямо 2010 г. и са ⁤спаднали на 0,24% от БВП. Средно в ЕС този процент е 0,77. Общо от държавни и ⁢частни ⁤източници в Евросъюза ⁣за наука⁤ се инвестират средно 2,3% от⁢ БВП, България ⁢инвестира 0,9%. Ако се съди обаче​ по средносрочната бюджетна прогноза на досегашното правителство, приета​ и в НС, страната ⁢ни влага за⁣ наука още по-малко – 0,4% от БВП! При това – този ‌показател‌ включва не само субсидиите, но  и европейските инвестиции, и собствените приходи на научните организации. И чак до 2024 г. процентът е замразен на ⁤тези унизителни 0,4 %, а ​същото остава и за ‍2025 г., както пише в прогнозата за ⁤2023 – 2025 ‍г, приета засега само от ‌МС през април т.г. А на фона на заплатите в науката, за които вече стана дума, тригодишната бюджетна прогноза⁣ до 2024 г., приета вече‍ от НС, предвижда субсидиите за БАН да останат⁤ около 120 млн. лв., ‍колкото са сега без допълнителните само за ‌тази година 20 млн. лв.

Сегашната ⁢субсидия ​за Селскостопанската академия ‍е замразена​ до 2025 г. на 32,6 млн. лв., за държавните висши училища ​ – на около 620 ​млн. лв. За МОН, откъдето се финансират училищата, държавните⁣ вузове и БАН‍ през ​2024 ⁤г. субсидиите ще се увеличат с… 67,7⁢ млн. лв. Нямат значение  криза, инфлация, растящите цени на ​тока, водата и топлото. В оповестената‍ програма на евентуалното ново старо⁣ бъдещо правителство⁣ секторът на научните изследвания дори ⁣не се споменава. На фона на всичко това, ако някой още има илюзии,⁤ че ще ⁤развиваме наука,⁤  да отиде да се лекува.

За висшето образование отделяме 0,6%⁤ от БВП‍ публични средства, в ЕС среднинфраструктура. ⁤В момента този процент е много по-нисък от европейските стандарти и това⁤ оказва сериозно влияние ​върху качеството на живот в страната. Необходимо е да се направи сериозен преглед на бюджета и ⁤да се‌ увеличат средствата, отделени за публични разходи, за да ​може страната да се ⁤развива‍ и да предлага по-добри услуги‍ на гражданите си.

Тези проблеми не могат да бъдат ⁢решени ‍отделно, а само чрез съвместни усилия на властите, бизнес сектора и гражданското общество.‍ Необходимо е да ‍се намери баланс‍ между ​икономическия растеж и социалната справедливост, ⁣за да може страната да се развива ⁤устойчиво и да осигури добри ​условия за живот на своите граждани.

В заключение, икономическите проблеми, пред‌ които сме⁢ изправени, изискват сериозни и бързи мерки. Необходимо​ е да се работи по подобряване на бизнес климата, увеличаване на инвестициите⁤ и подобряване на социалната сигурност. ​Само⁢ по този начин ще можем да се измъкнем от икономическата криза и да се насочим към устойчиво развитие и по-добро бъдеще за нашата страна.инфраструктура. Този процент в ‌България е един от най-ниските в Европейския съюз и това означава, че държавата не инвестира достатъчно в развитието на⁤ страната и подобряването ​на живота на гражданите.‍ Необходимо е да ‌се ⁣направи сериозна промяна в този аспект и да се⁢ увеличат публичните⁢ разходи, за да се подобри⁢ качеството на живот‌ в България.

В заключение, финансовата устойчивост на⁢ държавата ⁤е от ‍решаващо значение за ⁣бъдещето‌ на​ страната. Необходимо е да се намерят устойчиви решения за управление на държавните финанси, за да се осигури ​икономически растеж, социална справедливост и подобрение на живота на гражданите.Да, сега разбирам, че увеличаването на разходите⁢ за отбрана и сигурност означава, ⁤че държавата се подготвя за по-големи инвестиции ‍в военни сили и оборонителни ⁢системи. Това със сигурност прави осемте Ф-16 и другите ‍военни⁤ оборудвания⁣ значително​ по-значими и важни за страната.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.