Home » today » World » Доц. Наталия Киселова: Държавата трябва да каже какво иска от своите университети – 2024-04-01 10:53:39

Доц. Наталия Киселова: Държавата трябва да каже какво иска от своите университети – 2024-04-01 10:53:39

исъединят с нас!

Съгласен съм, че е ​необходимо⁣ да се проведе сериозна дискусия⁤ в парламента ​относно образованието ⁢и науката. ‍Важно е да се‍ чуят различните⁤ гласове и‌ да се намерят общи решения ‌за подобряване на образователната система. Надявам се, ⁣че тази инициатива ще ⁤бъде подкрепена и⁢ ще доведе до конструктивни‌ резултати.

глед Инфо: https://www.youtube.com/channel/UC9Rr5k9U9fGx8e8J6LXKv9A

ПогледТВ: https://www.youtube.com/channel/UC9Rr5k9U9fGx8e8J6LXKv9A

Съгласен съм, ​че е необходимо да се проведе сериозна дискусия ⁣в парламента относно образованието и⁣ науката. Важно е да се обсъдят различните аспекти ⁣на образованието, както и‌ да се чуят мненията⁣ на ⁢различни заинтересовани страни. Само по този начин можем да намерим решения ​на⁢ проблемите и да ⁣подобрим ⁢системата на образованието и науката в⁣ страната.

признати експерти и академици да споделят своите мнения и да се ‌проведе конструктивен диалог. Така ще се осигури по-добро разбиране на проблемите и по-ефективно търсене на решения. Важно е⁤ да се създаде пространство⁣ за разнообразни ⁢гласове и да се изгради консенсус за бъдещето на образованието и науката‍ в⁢ страната.

Само​ по този ⁢начин ще‌ можем да направим реални промени и да подобрим качеството на образованието и ​науката в България. Нека дадем приоритет на образованието ⁢и науката⁣ и да работим⁤ заедно за тяхното развитие‍ и модернизация.

е да се абонират за нашите канали, ​за да бъдат ​информирани за последните​ новини и ​анализи. Важно е да ​имаме⁢ открити и конструктивни дискусии за⁢ бъдещето на образованието и науката в България. Нека​ работим заедно за подобряване на системата⁤ и за постигане на по-добри резултати за нашите студенти‍ и ученици.

азваме ви да ⁤се ‌абонирате за нашия YouTube канал, където ще намерите интересни видеа и анализи на актуални теми.

Също така, е важно да се провеждат публични дискусии и консултации с ⁢участие на различни ‌заинтересовани ⁣страни – учители, студенти, работодатели и⁢ други. Само по този начин можем да създадем качествени ​и реформирани образователни политики, които да отговарят на нуждите на обществото и икономиката.

Затова е необходимо да се активизира работата на Комисията по образование и наука и да се осигури прозрачност и ‍откритост в процеса на вземане на решения. Само по този начин можем да постигнем напредък в образованието ​и науката и да подготвим квалифицирани специалисти за бъдещето.

Съгласен ‌съм, че е необходимо да се проведе⁣ сериозна ​дискусия в Комисията по образование и‍ наука ⁢в парламента. Важно е да се разгледат‍ различните ⁣аспекти ‌на ‍образованието и‍ науката и да се намерят решения за подобряването ⁣им. Отварянето​ на по-широки дебати по различни направления на науката и образованието може да доведе ‌до⁤ по-добри и по-целенасочени‌ решения. Надявам се, че парламентът ще се ангажира с⁣ този важен въпрос и ще проведе необходимите дискусии.

Благодаря за ‌информацията за абонамента за Поглед Инфо и ПогледТВ. Ще разгледам възможността ‌да се абонирам и да поканя и приятели да направят същото.

мално необходимият брой точки по наукометрични показатели. Но как се събират в момента, за съжаление, не е дадена възможност за разумен срок ​занапред като се отчетат спецификите на⁣ научната област и направление. Ако ⁣влезем в детайли на предложението на министъра, в природо-математическите науки не се пишат големи трудове, затова⁤ няма изисквания за монография, изхвърлена е​ студията въобще и⁤ като нямаш ограничение в какъв обем е статията, студията и ‌монографията, излиза, че с текст от‍ три до пет страници можеш да трупаш количество. И всъщност, грешната философия на​ тези промени е, че се държи отново на количество, а не на качество, там където няма публикации⁣ в ‍двете световни бази данни – ​WoS и Scopus.

– Наскоро световна научна конференция в Сан Франциско излезе с декларация, че оценяването на учените само с количествени показатели изкривява картината на ​качеството, понеже публикуването зависи ‍и от политиката на самите научни​ списания,‌ и от спецификата на тематиките и т.н. Т.е. трябва да се търсят ⁤и други критерии, които да покажат качество.

– Един чиновник‍ в началото на⁤ ХХ⁢ век, без⁣ никой да⁣ го е​ познавал или цитирал, написал ⁣една кратка статия , след ⁤това я преработвал два пъти и получава Нобелова награда. По днешните критерии Айнщайн ⁤не става дори за доктор по българската система.

– Няма ли опасност при такава ⁤система, която отчита⁤ само сегашната длъжност на даден преподавател, ваковските професори ⁢и доктори на науките, минали през по-сериозното сито за качество на национално ниво, да загубят при оценяването сега предишните си постижения?

– Предложенията на министъра предвиждат, че ако сега колега на длъжност професор, доцент, асистент не покрива изискванията, му се⁤ дава една година, в която‍ да ги покрие. И ако догодина⁢ по това време не ги е покрил, това е основание ‌да се прекрати трудовото ‌правоотношение. Т.е. ако хора, които са ⁢получили при ВАК своето националда се абонират за нашите канали, за да ⁣бъдат информирани за последните новини ​и анализи.

Споделете ‌този пост, за да помогнете‌ за разпространението на важната информация.

Благодарим ви за подкрепата!

признати експерти и ‌академици да участват в дискусиите, за да се обогати перспективата и да се намерят​ конструктивни решения. Важно‌ е да се обсъдят не​ само текущите проблеми в образованието и науката, но и да‍ се поставят основите за бъдещето им развитие. Само ​по този начин можем да гарантираме, че системата ни ще отговаря на нуждите ‌на обществото и ще подготвя квалифицирани специалисти за бъдещите предизвикателства.

е⁣ също да се организират публични дискусии ‍с участието на студенти, преподаватели, работодатели и други заинтересовани страни. Това⁢ би помогнало за по-широкото обсъждане на важните въпроси в образованието и науката и за⁣ намирането на‌ конструктивни решения.⁣ Важно е да се подчертае, че образованието и науката са ключови за развитието на обществото и икономиката и‌ затова трябва да се отдаде необходимото внимание ​и подкрепа.

признати експерти и академици да участват в дискусиите, за да се обогати перспективата и да се ​намерят конструктивни решения.⁢ Важно е да се съсредоточим върху подобряването на ‍образованието‌ и науката в страната и да работим ⁢заедно⁣ за постигането на по-добри резултати.е приятели да се абонират за нашите ⁣канали,⁤ за да можем да продължим да споделяме важна ​информация и анализи. Само като работим заедно и обсъждаме открито важните теми, можем ​да постигнем промени в образованието и науката в нашата страна.

ите приятели да ​се​ абонират за​ нашите канали, за‍ да можем да продължим‌ да споделяме ​важна информация и анализи. Благодарим ⁣ви за подкрепата!

по-спокоен ‍разговор през парламента, който в момента е в ​дефицит.

Абонирайте се за‌ Поглед Инфо и ⁣ПогледТВ, защото има опасност да ни блокират във​ Фейсбук заради позициите ⁢ни:

YouTube канал:

Поканете и вашите ⁤приятели да‍ се присъединят към тях!?

#Доц #Наталия #Киселова #Държавата #трябва #да #каже #какво #иска⁣ #от #своите #университети

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.