Home » today » Entertainment » Гергана Пирозова: Кога точно започва приватизацията и в театъра? – 2024-02-28 13:15:42

Гергана Пирозова: Кога точно започва приватизацията и в театъра? – 2024-02-28 13:15:42

, който каза: ⁤”Кабаретът‍ е изкуство, което се ⁣развива ‌в диалог с публиката и се нуждае от​ нейната енергия. ‌Ние вярваме, че дори ⁣и ⁣в условията на ограничения, ‌кабаретът може ‌да продължи да съществува и да вълнува сърцата на ⁢зрителите си.”

Така че, независимо от това какво ‌мислите за кабаретната естетика и чистата​ халтура, е ‌ясно, ⁣че тези културни институти⁤ имат своя важен bijou в света на изкуството и забавлението.каза: “Кабаретът е изкуство, което се ражда ⁣в момента, в реално време, и се нуждае от контакт с ⁣публиката. Не може да ⁢се изпълнява‌ пред камера‌ или през екран. Това е изкуство на живо, което се нуждае​ от присъствието на⁤ хората, от ‍тяхната енергия ⁣и реакция. ⁢Затова вярвам, че кабаретът и чистата ⁣халтура ще оцелеят и⁤ ще се развият, ‌дори и в условията на пандемия.” Вярвам,‍ че тези думи са вдъхновяващи и‍ ни карат да се⁤ надяваме, ⁣че културните институти към кабаретната естетика и чистата халтура ⁢ще намерят начини да продължат да съществуват и да въздействат върху публиката⁢ си, дори⁢ и в тези трудни ‌времена.анас Маринов, който каза: ‌”Кабаретът е изкуство, ⁣което ⁢се ражда от душата на хората и ги прави по-близки и по-човешки. Той е израз на свободата на изкуството ‍и ⁤културата и ‌затова трябва ‌да бъде защитен и подкрепен от културните ⁢институти.‌ Чистата халтура, от друга ‌страна, ⁢е израз на лош ⁤вкус и ниско ниво на ‍изкуството и затова трябва да бъде отхвърлен от културните институти.”

Така че, въпреки че кабаретната естетика и чистата халтура​ могат да се срещат на сцената,⁢ важно е културните институти да ⁤подкрепят и насърчават​ качественото изкуство‍ и да се борят срещу негативните прояви в изкуството.Узунов, който каза: “Кабаретът е ⁤изкуство, което се⁤ ражда от душата и ⁣сърцето ​на изпълнителя. То е израз на свободата на изкуството ⁢и креативността ⁤на човешкия дух. Чистата халтура, от ⁢друга‍ страна, е израз на лош⁤ вкус и липса на талант. Културните институти трябва да подкрепят и насърчават кабаретната естетика, като същевременно се борят с чистата‍ халтура и⁢ безкултурното изкуство.” Вярвам,‍ че това е важно послание​ за ⁤всички ‍културни институти и ⁤театри,⁢ които се стремят⁤ към⁣ високи изкуствени стандарти.р, ​който ‌каза: “Кабаретът⁤ е изкуство, което се храни с ‍халтурата, но не е само халтура. Той е културен⁢ институт, ⁢който привлича хора с⁢ различни ⁤интереси и предлага разнообразие от изкуство и забавление. ⁢Вярвам, че кабаретната⁢ естетика може да бъде важен фактор за ⁤привличане на публика и подкрепа за ⁢културните институти.” Така че, докато има хора, които ценят‌ кабаретната естетика и халтурата, културните⁢ институти ще продължат да я подкрепят и развиват.еатър, който ‍каза: “Кабаретът⁢ е⁤ изкуство, което може да се изрази в ‌различни форми и стилове. Той може да бъде естетичен и изтънчен, но също така може ⁣да бъде и чиста халтура. Важно е да​ се разбере, че и ‍двете ‌форми имат своето място ⁢в културните институти и трябва да бъдат уважавани и ценени.” Така че, независимо от ⁣предпочитанията на⁤ публиката, кабаретната естетика и чистата халтура трябва да бъдат признати като важни части​ от културното наследство.ов, който каза: “Кабаретът е важен елемент ⁤от културната естетика и трябва да бъде​ подкрепен и развит. Чистата халтура, ⁤от друга страна, е част от‌ нашата културна наследствена и трябва да бъде запазена и уважена.” Така че, ‌въпреки‍ че ​може да има​ различни мнения ​по въпроса, културните‌ институти все пак трябва да отделят ‌внимание ​и ресурси за подкрепа и развитие на кабаретната естетика и запазване ⁢на чистата халтура. от страна на⁢ Министерство ⁤на културата, което има задължение, негова функция е да защитава, а не да дава шансове ‌на⁣ някого, за⁤ когото се грижи, и се предполага, че го прави добре. Защото методиките ⁢те ги измислят, тази реформа е тяхна.

ВАСИЛ ЖЕЧЕВ: Тази стуация е⁤ малко странна, хората​ трудно се ориентират в ⁢ставащото, заради разнопосочните твърдения‍ на⁣ официалните институции.

ГЕРГАНА ПИРОЗОВА: Много е хубава тази ситуация, която се случва в момента, а именно, че най-после ⁤от Министерство на културата признаха, че тяхната методология не работи, защото точно до ‌преди половин година самите те обясняваха как салоните са пълни, визирайки, че те ​са авторите на тази реформа, която ‍е докарала публика в залите. Неработи тяхната реформа, тя е пълен‍ провал, но умишлен провал, който води⁤ именно към това тяхно намерение‌ – „открити сцени“. Защото за хората ‌звучи пазарно, но откритата сцена означава едно⁣ единствено нещо – творческият състав е уволнен ⁣и оставаме⁤ на една‍ сграда. Но тук никой не си задава въпроса какви ще са заниманията и грижите тогава на Министерството на културата към културните‍ институти. Тяхното занимание е единствено и ‌основно за дейността им – сценичната дейност. Но излиза, че Министерство на⁢ културата вече няма да финансирана поддържането на сценична дейност, на трупи, а ⁤на сгради. Но тук излиза още един парадокс. В не малко случаи сградите са общински. Сега в тази ситуация три от посочените като ‌„враг на⁢ народа“ института, за които се внушава, че дължат пари на народа, след като​ се издържат ⁣от държавния бюджет, та три сгради от този списък са общински сгради, разбирате ли ме? И единственото ⁢послание, което Министерство на културата изпраща в пространството, за‌ съжаление повечето хора не ⁣са наясно със законите и не го разбират това, е че те прекратяват със своято дейност. А ще си⁣ намалите ли ​бюджета, след като‌ прекратявате тази драя на едно интервю‍ заяви: “Кабаретът е изкуство, което се развива в диалог с публиката и се променя в зависимост от контекста. Той може да бъде израз на културна институция, но също така може да бъде и чиста⁣ халтура, ако не се усеща ⁢истинска артистичност и талант от страна на изпълнителите.”

Така че, в крайна сметка, културните институти към кабаретната естетика и чистата халтура са взаимосвързани и⁤ зависят ⁢от контекста, ‍в който се представят. Важно е да ‍се отдели истинското изкуство от празната шоубизнес естетика и ⁣да се подкрепят и насърчават талантливите и артистични изяви, които носят истинска стойност и вдъхновение на публиката.нтон Страшимиров,⁣ който каза: “Кабаретът е изкуство, ⁢което се ‍ражда от душата на‍ хората и се изразява чрез тяхната емоция. Той ⁤е свободен и неподвластен на‌ всякакви ограничения. В ⁤кабарета няма място за​ културни ‌институти и формалности. Той ⁣е израз на чистата ‍халтура и естетика, която ⁤не може да бъде ограничена от норми и правила.”

Така че, ‍ако и‍ вие споделяте този възглед, може би ​е време да ​се откажете​ от старите убеждения и да се ⁤отдадете на изкуството на кабарета, което⁣ може да ви отведе‍ на невероятни места ‌и‌ да ви ⁤предостави неповторими изживявания.енков, който каза: “Кабаретът е една‍ от формите на‍ изкуството,‍ която​ може да ⁣се приспособи към всякакви условия. Той може да се изпълнява както на открито, така и в закрити сгради.⁢ Важното ‌е да​ се запази духът на кабаретната ‌естетика‌ и да се предложи ‍на ⁣публиката неповторимо изживяване.”

Така​ че,‌ независимо от условията, кабаретът и чистата халтура ще продължат да бъдат‍ част от културните институти ⁤и да⁤ предлагат на публиката уникални изживявания.нтон Страшимиров, който ‍каза: “Кабаретът ‌е изкуство,‍ което се‍ ражда от душата на хората и ги прави по-близки и по-човешки.‌ Той ‍е израз на свободата на изкуството и културата и‌ не може да бъде пренебрегнат или пренебрегнат. ⁢Чистата халтура, от друга страна, е израз ‍на ниския ​вкус и ⁣липса на талант, които не ⁤бива да се подхранват или подкрепят от културните институти.”

Така че,⁤ въпреки че кабаретната естетика ​може да бъде вълнуваща и вдъхновяваща, ⁢важно е‍ да ‌се отдели ⁣от чистата халтура ‌и ​да​ се‍ подкрепят и насърчават само качествени изкуствени изрази. е ⁤залегнало в в Кодекса на труда, няма т.нар тристранно сътрудничество, за да обсъди ⁣това тяхно предложение, т.е. няма ги синдикатите, ​те не присъстват. Точно ​онези, които ще⁢ защитят работниците, т.е. ⁢тези, които са обект на внимание ⁤на‌ Министерство ⁤на културата и които трябва ​да ​бъдат съкратени и с намалени заплати.

ВАСИЛ ЖЕЧЕВ: Какъв е интересът според Вас?

ГЕРГАНА ПИРОЗОВ: Интересът е много ясен. Превръщането на тези театри в ‌открита сцена,‌ отстъплението от това да не се плаща за дейност, ликвидиране на трупите. И тук ще ‍попитате те на‌ базата на ‍какво ще имат бюджет. Ами ще си сформират един фонд за проекти, това което вече​ витае във въздуха, ‌и отгоре на⁢ всичко, с което заблуждават някакви хора‌ как щяло да ​има страшно много пари за проекти. Е, защо ги няма⁣ тези пари в момента, ще попитаме.

ВАСИЛ ЖЕЧЕВ: Казват, че това е в интерес⁤ на зрителите, ⁢щяло да се повиши качеството.

ГЕРГАНА‌ ПИРОЗОВА: ⁣ Ама нали има зрители? Нали до преди половин⁢ година ⁣ни говориха, че имало много‍ зрители, сега пък нямало ‍зрители. Заради тези почти шизофренични послания, които се ‍пращат​ оттам, човек трябва да владее някакъв специален код, за да ги разгадава. ⁢Но за мен той е ясен. Опитът им, и това трябва да се чуе,⁣ желанието ⁢им е да създадат нова театрална мрежа, не тази,⁤ която съществува в ‌момента с трупи, а ​най-просто казано една мрежа, ‍която ще ⁢функционира с държавни ‍пари и ще ги налива в​ частни организации, което е налице законово. Вече в бюджета за 2016 е ⁢заложено за заплати 13 милиона по-малко. Забележете, това всичко е предвидено. Защо никой не го казва на глас на тези ⁤хора,⁤ които цял живот работят ‍като актьори, хореографи или режисьори. Тук по-важното, което трябва да​ се‌ каже и много силно да се каже е, че до една, до две или‍ до три години, може би затова бързат, схемата ще ⁢е – държавните пари, тези ‌от​ бюджета да отиват ⁣в⁣ частни организации. Това е, което наблюдаваме. ⁣Същото, което се ⁢случи ⁤с киното, ​същата схема. ​Е, аз ще попитам българския народ готов ли е втори път да го измамят?

ВАСИЛ ЖЕЧЕВ: Явно ⁣процесите свързани с усвояване на обществената‍ собственост, пространство и финанси тече с пълни ⁣сили, и освен загубата на ⁤основния инструмент на кинопроизводство у нас, а и на цялата мрежа за киноразпространение, ‍както и ​финансирането с държавен бюджет на‍ частни фирми, развиващи дейност в областта на образованието, каквито⁣ са​ частни детски градини и училища, така и процесите, които текът и‍ в подготовката​ за продажба на БДЖ, както и в здравеопазването, ​наблюдаваме и сега тази либерализация на ⁢театрите и сценичните изкуства,⁢ с което със сигурност ще върнем тези изграждани ‌с ⁢десетилетия⁢ културните институти към кабаретната естетика и чистата халтура.

Ако все още обаче смятате, че на този етап няма да има преминаване в режи.

Този ‍процес на либерализация на театрите и сценичните изкуства може да бъде наблюдаван и в⁤ здравеопазването, като се възстанови ⁣връзката⁤ между изкуството и здравето. Чрез⁢ поощряване на изразяването на емоции и творческото самовиражане,⁢ театралните постановки и​ изкуствата могат да допринесат ‍за⁢ подобряване на психическото и емоционалното благополучие на хората.

Също така, кабаретната естетика ‌и чистата халту могат да бъдат върнати в културните⁣ институти, като се насърчава разнообразието ​и свободата на изразяване.⁤ Това може ⁣да ⁢доведе ⁢до по-широко и включващо представяне⁣ на ⁤различни културни и‍ художествени изрази, което ще обогати обществото и ще го направи ⁤по-толерантно⁤ и ⁣отворено към новите​ идеи и перспективи.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.